Prawo

Odejście z firmy po jej przejęciu czasem z odprawą

16 październik 2020

Rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia zakładu pracy nie można zrównać z rozwiązaniem go z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie oznacza to jednak automatycznie wykluczenia prawa do odprawy w razie zastosowania pierwszego trybu.

źródło: Adobe Stock, www.rp.pl

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę to temat bardzo szeroki i wielowątkowy. Dodatkowo wiąże się z szeregiem mniejszych zagadnień natury prawnej, które są przedmiotem wielu opracowań i niejednokrotnie wymagają szerszej analizy.

Ogólne zasady.

Zgodnie z art. 231 § 1 kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W związku z tym w przypadku restrukturyzacji zakładu pracy, wraz z przejściem zakładu pracy jego pracownik staje się automatycznie – z przyzwoleniem lub bez – pracownikiem pracodawcy przejmującego.

Ustawodawca, chroniąc stosunek pracy pracownika przejmowanego, wprowadził regulację, zgodnie z którą przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy...


czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Ewelina Kozłowska-Kowalczuk

źródło: www.rp.pl