Niepełnosprawni

Do 20 stycznia 2020 r. należy złożyć DEK-R

13 styczeń 2021

Deklarację roczną wpłat na PFRON za 2020 r. należy złożyć do 20 stycznia 2021 r. Obowiązek ten mają pracodawcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2020 r. dokonali wpłaty na PFRON.

źródło: fot. pixabay

Zakłady pracy zatrudniające co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które nie osiągnęły w danym miesiącu określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mają obowiązek dokonywania wpłat na PFRON i składania odpowiednich deklaracji miesięcznych (np. DEK-I-0) oraz rocznych (DEK-R). Wskaźnik zatrudnienia zwalniający z wpłat na PFRON wynosi 6%. Natomiast w przypadku:

    publicznych i niepublicznych uczelni,
    szkół wyższych zawodowych,
    publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz w odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%.

Jeśli udział pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zatrudnionych osiągnął w danym miesiącu wymagany pułap, pracodawcy są zwolnieni z wpłaty. Muszą jednak przekazać do PFRON informacje: INF-1 i INF-2. Informację INF-1 należy poprzedzić informacją wyjaśniającą INF-Z, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnie wymaganą wysokość powodującą zwolnienie z wpłat na PFRON. Terminem na złożenie wyjaśnienia do informacji INF-Z jest 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Deklaracje oraz informacje pracodawcy zobowiązani są składać przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego w ramach systemu e-PFRON. Pracodawcy, którzy mieli obowiązek przynajmniej w jednym miesiącu danego roku dokonania wpłaty na PFRON, mają obowiązek złożenia DEK-R za ten rok.

W deklaracji rocznej wpłat na PFRON zostaną wykazane m.in. dane podmiotu składającego ten dokument (dane wczytują się automatycznie) oraz suma kwot wpłat do zapłaty za 2020 r. i suma dokonanych wpłat (bez odsetek). Wskazane kwoty należy wpisać ręcznie. Jeżeli w trakcie roku pracodawca przestał być zobowiązany do dokonywania wpłat, np. ze względu na niezatrudnianie pracowników w łącznym wymiarze wynoszącym co najmniej 25 etatów, informację w tym zakresie podaje w pozycji E deklaracji "Uwagi"....

źródło: www.inforfk.pl