Prawo

Piątek ostatnim dniem na rozliczenie rocznego PIT

30 kwiecień 2021

Kończy się czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego. Deklarację trzeba złożyć do piątku, 30 kwietnia. Do tego dnia trzeba też wpłacić brakujący podatek, jeśli okaże się, że mamy niedopłatę. Nadpłatę zwróci automatycznie urząd. Ma na to 45 dni. Skorzystanie z ulg i odliczeń może natomiast skutecznie obniżyć należny podatek.

źródło: fot. pixabay

Jeśli w rocznym PIT okaże się, że mamy nadpłatę podatku, urząd skarbowy zwróci ją w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia rozliczenia. Warto jednak rozważyć złożenie zeznania za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub portalu e-deklaracje, ponieważ wówczas możemy liczyć na zwrot nadpłaty już w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na szybszy zwrot podatku (30 dni) mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Status zwrotu można sprawdzić

Od niedawna resort finansów pozwala na sprawdzenie statusu zwrotu podatku.

  - Usługa pozwalająca na sprawdzenie statusu zwrotu podatku na pewno będzie przydatna dla osób oczekujących na zwrot nadpłaty z zeznania PIT za 2020 r., ale jest też skierowana do przedsiębiorców, którzy otrzymują zwroty VAT – wyjaśnia wiceminister Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Usługa umożliwia przeglądanie informacji o dokonanych od stycznia 2020 roku zwrotach z podatków PIT i VAT. W przypadku podatku PIT w usłudze dostępne będą informacje dotyczące statusu zwrotów z wszystkich form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku ewentualnej niedopłaty, brakujący podatek trzeba wpłacić na indywidualny rachunek podatnika (mikrorachunek).

Ulgi możliwe do odliczenia w PIT

Rozliczając roczny PIT warto pamiętać, że ustawa o PIT przewiduje kilka ulg, z których można skorzystać i zapłacić niższy podatek. Wśród najpopularniejszych są: ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna i odliczenie wydatków na internet. Prawo do skorzystania z tej ostatniej zostało jakiś czas temu ograniczone. Ciągle jednak – nie dłużej jednak niż przez dwa lata - wydatki na dostęp do sieci można odliczyć. Popularne jest także odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego.

Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA, zwraca uwagę, że skorzystanie z ulg każdorazowo wymaga od podatnika posiadania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą prawo do odliczenia. Dokumenty te powinny być kompletowane na bieżąco, gdyż późniejsze ich uzyskanie może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Rozliczanie darowizn w rocznym PIT

Darowizny na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego mogą być przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Jak tłumaczy Krzysztof Koniewski, dokumentami niezbędnymi w tym przypadku są dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna) oraz dokument potwierdzający wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna rzeczowa). Inna opcją darowizny uprawniającej do ulgi jest darowizna na cele krwiodawstwa. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników. Aby obliczyć wysokość ulgi, trzeba pomnożyć ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi. Obecnie wynosi on 130 zł.

Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Oznacza to, że z odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający PIT według stawki liniowej.

Ulga rehabilitacyjna w PIT

Wydatki rehabilitacyjne to najszersza kategoria odliczeń, które mogą zastosować niepełnosprawni. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w rocznym PIT na formularzu PIT-0. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Od rej zasady jest jednak kilka wyjątków.

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zaliczenie do osób uprawnionych do skorzystania z ulgi (orzeczenia dotyczące niepełnosprawności, decyzja przyznająca rentę) oraz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku (wskazujących sprzedawcę, nabywcę, przedmiot nabycia oraz kwotę zapłaty). Ustawa o PIT zawiera spory katalog wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczenia.

Niektóre są limitowane, inne nie. Podatnicy mają również możliwość odliczenia wydatków na zakup leków, ale tylko jeśli wydatki przekroczą 100 zł miesięcznie, wtedy odliczeniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. W przypadku tej grupy odliczeń podatnik również musi dysponować dokumentami potwierdzającymi wydatki. Takim dokumentem może być faktura wystawiona przez aptekę.

Kuba Lewandowski, doradca podatkowy, supervisor w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce, wyjaśnia, że odliczeniu wykazanemu w załączniku PIT-0 podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wśród których wymienić należy – adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, opiekę pielęgniarską w domu czy utrzymanie psa asystującego.

Jak tłumaczy Kuba Lewandowski, wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Chodzi tu np. o faktury. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. - Wydatki na opłacenie przewodników przez osoby niewidome, utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome oraz używanie samochodu osobowego na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej 2280 złotych rocznie – podkreśla ekspert. Dodaje także, że warunkiem odliczenia pozostałych wydatków, jest fakt, że nie mogą być one zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Nie mogą być też finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ulga na internet w rocznym PIT

  - Ulga internetowa wiąże się z używaniem internetu i wymaga od podatnika posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na ten cel, ze wskazaniem sprzedawcy, nabywcy, przedmiotu nabycia oraz kwoty zapłaty – przypomina Krzysztof Koniewski.

Z przepisów wynika, że podatnicy mogą odliczyć od dochodu poniesione przez siebie wydatki z tytułu użytkowania internetu, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ulgę na internet można odliczyć tylko w dwóch następujących po sobie latach, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystano z tego odliczenia....

czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Krzysztof Koślicki

źródło: www.prawo.pl