Niepełnosprawni

Wsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej

11 maj 2021

Wsparcie z urzędu pracy - z jakich usług i instrumentów pomocy może skorzystać osoba niepełnosprawna?

źródło: fot. pixabay

Niepełnosprawny czyli kto?

Niepełnosprawnymi określa się osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Jest to potwierdzone stosownym orzeczeniem, w którym zawarta jest informacja o stopniu niepełnosprawności.

Status osoby niepełnosprawnej rejestrującej się w urzędzie pracy w głównej mierze zależy od tego, czy pobiera ona świadczenia wynikające z niezdolności do pracy.

Jeśli osoba niepełnosprawna jest uprawniona, np. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy zasiłku stałego, wtedy rejestracja będzie możliwa wyłącznie ze statusem poszukującego pracy. Taki status nie uprawnia do ubezpieczenia zdrowotnego i ogranicza zakres pomocy ze strony urzędu.

Osoba niepełnosprawna ze statusem bezrobotnego

Osoba niepełnosprawna, która nie pobiera wyżej wymienionych świadczeń i spełnia resztę warunków ustawy, a także potwierdza swoją zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, ma możliwość rejestracji ze statusem bezrobotnego. Status ten umożliwia korzystanie ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.
Osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako „poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu” może również korzystać, na zasadach takich jak bezrobotni, z następujących usług lub instrumentów:

    szkoleń,
    stażu,
    prac interwencyjnych,
    przygotowania zawodowego dorosłych,
    badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    studiów podyplomowych,
    szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
    bonu na zasiedlenie,
    bonu szkoleniowego,
    bonu stażowego.

PFRON

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status poszukujący pracy, a niepozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON (https://www.pfron.org.pl/)....

czytaj więcej: www.infor.pl


autor: Justyna Bilicz

źródło: www.infor.pl