Regulamin portalu Werbeo.pl

Regulamin świadczenia usług przez Werbeo.pl na rzecz Pracodawców

Właścicielem i Administratorem Danych Osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452408, NIP: 5170362236.

Z OBPON można skontaktować się korzystając z infolinii 0 801 00 30 31 (dla połączeń stacjonarnych), tel./fax (16) 679-16-16 (dla połączeń komórkowych) lub adresu e-mail: biuro@obpon.pl. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą OBPON osoby dzwoniącej.

Postanowienia niniejszego regulaminu określają poszczególne prawa i obowiązki Stron w związku z korzystaniem przez Pracodawców z usług rekrutacji pracowników świadczonych przez OBPON.

Definicje:

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

OBPON – Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, NIP: 5170362236;

Pracodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, podmiot działający w imieniu lub na rzecz Pracodawcy, ale w imieniu własnym korzystająca z Usług OBPON,

Konto – bezpłatny panel stworzony w Portalu przez Pracodawcę podczas procesu rejestracji, umożliwiający: zarządzanie swoimi danymi, archiwizację płatności, dodawanie ogłoszeń.

Ogłoszenie – ogłoszenie zamieszone przez Pracodawcę o wolnym stanowisku pracy w Portalu.

Portal – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.werbeo.pl, zawierający informacje o wolnych miejscach pracy, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

Rejestracja – założenie przez Pracodawcę Konta, poprzez wypełnienie formularza oraz zaakceptowanie Regulaminu,

Usługi – odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez OBPON na rzec Pracodawców zgodnie z cennikiem oraz wg opisu Usługi zawartej w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu,

Umowa – umowa o świadczenie Usług przez OBPON zgodnie ze złożonym Zamówieniem Pracodawcy.

Zamówienie – indywidualnie wypełniony formularz zawierający dane Pracodawcy, rodzaj Usługi wraz ze zobowiązaniem do uregulowania płatności na rzecz OBPON.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez OBPON na rzecz Pracodawców

2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z OBPON.

Warunki świadczenia Usług

Prawa i obowiązki OBPON:

1. OBPON zobowiązana jest do publikacji Ogłoszeń w Portalu od chwili:

a. zaksięgowania płatności przelewem online w ciągu 30 min od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00;

b. zaksięgowania płatności przelewem zwykłym w ciągu 12 godzin od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00;

2. Jeśli Zamówienie zostanie złożone w przeddzień lub w czasie dnia wolnego od pracy, termin jego realizacji upływa pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

3. OBPON zastrzega sobie prawo do:

a. weryfikacji poprawności danych rejestrowych Pracodawcy podanych w trakcie zakładania Konta. W przypadku podania nierzetelnych danych rejestrowych, OBPON zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta.

b. dokonywania kontroli zamieszczanych przez Pracodawcę Ogłoszeń w celu ustalenia ich prawdziwości, rzetelności, zgodności z prawem oraz z niniejszym Regulaminem.

c. usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia, że jest ono nierzetelne lub oferta pracy jest fikcyjna albo może stwarzać zagrożenie dla potencjalnego pracownika.

d. wstrzymania publikacji ogłoszenia w przypadku ustania, że dane Pracodawcy podane podczas rejestracji są nieprawdziwe oraz wzbudzają uzasadnione podejrzenie co do ich rzetelności.

4. O konieczności wyjaśniania sytuacji, o której mowa w pkt 3 c - d oraz dokonania odpowiedniej korekty danych Pracodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wstrzymaniu Ogłoszenia.

5. OBPON ma prawo odmówić zawarcia Umowy w przypadku stwierdzenia nierzetelnie podanych danych przez Pracodawcę.

6. W przypadku stwierdzenia zachowania Pracodawcy sprzecznego z niniejszym Regulaminem OBPON ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Pracodawcy i odmówienia dalszej publikacji ofert pracy, bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty za Usługę.

7. OBPON zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją portalu w wymiarze nie większym niż 2 godz. w miesiącu.

Prawa i obowiązki Pracodawcy

 1. Ogłoszenia są publikowane w Portalu, poza Zleceniem Indywidualnej Rekrutacji, zgodnie z treścią samodzielnie zredagowaną przez Pracodawcę.
 2. Jedno Ogłoszenie może odnosić się tylko do jednego stanowiska pracy, ale w zależności opcji ogłoszenia może być dodane w kilku kategoriach oraz w kilka lokalizacjach.
 3. Pracodawca jest uprawniony do samodzielnego nanoszenia poprawek w treści Ogłoszenia oraz kategorii. Błędy znajdujące się w częściach nieedytowalnych należy zgłosić na adres e-mail: pomoc@werbeo.pl
 4. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginy i hasła do swojego Konta. OBPON nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu szkody.
 5. Pracodawcy nie wolno publikować Ogłoszeń, które w jakikolwiek sposób dyskryminowałyby potencjalnych pracowników.

Zawarcie umowy oraz jej rozwiązanie

1. Umowa o prowadzenie Konta jest zawierana na czas nieokreślony w chwili akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Umowa o prowadzenie Konta może być wypowiedziana w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od chwili przekazania OBPON prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia dostępnego w Portalu.

4. OBPON ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku kiedy:

a. Pracodawca opóźnia się z uiszczeniem wynagrodzenia za Zamówienie lub jego części przez okres co najmniej 7 dni;

b. Pracodawca narusza zasady korzystania z Portalu określone w niniejszym Regulaminie;

Warunki techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne rekomendowane przez OBPON do poprawnego działania Portalu są następujące:

 1. posiadanie odpowiedniego sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do sieci Internet,
 2. konto e-mail umożliwiające odbieranie poczty elektronicznej,
 3. jedną z następujących przeglądarek internetowych:
 4. Google Chrome w wersji 50 lub wyższej,
 5. Mozilla Firefox w wersji 45 lub wyższej
 6. Internet Explorer w wersji 9 lub wyżej
 7. udostępnienie w przeglądarce obsługi plików Cookies oraz JavaScript

2. Właściwe korzystanie z Portalu jest uzależnione od akceptacji plików cookies. Brak akceptacji może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Portalu.

Reklamacje

1. Pracodawca ma prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących świadczenia Usług w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją, na adres siedziby OBPON lub na adres e-mail: pomoc@werbeo.pl

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a. oznaczenie Pracodawcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),

b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. OBPON rozpatruje reklamację w terminie do 2 dni od jej otrzymania, o czym niezwłocznie poinformuje Pracodawcę.

Opłaty

1. Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OBPON wynagrodzenia w kwocie wskazanej w Zamówieniu powiększonej o należny podatek VAT.

2. Pracodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rachunek bankowy OBPON wskazany w fakturze VAT.

3. Data wpływu na konto OBPON jest uznana za datą płatności.

4. W przypadku nie opłacenia Usługi lub tylko częściowego opłacenia OBPON jest uprawniony do wstrzymania publikacji Ogłoszenia.

5. Pracodawca może dokonać płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio na nr rachunku bankowego OBPON lub za pośrednictwem PayU (szybka płatność).

6. Warunkiem poprawnego zaksięgowania płatności jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia nadanego przez OBPON.

7. W przypadku szybkiej płatności PayU, OBPON udostępnia Klientowi rachunek bankowy należący do PayU S.A., która przyjmuje płatności w imieniu OBPON.

Postanowienia końcowe

1. OBPON ma prawo do zmiany Regulaminu oraz cennika.

2. Informacja o zmianie Regulaminu i/lub cennika zostanie zamieszczona na stronie Portalu.

3. Wprowadzenie przez OBPON zmian w Regulaminie lub w cenniku pozostaje bez wpływu na treść Umów zawartych przed tą zmianą.

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej przez OBPON z Pracodawcą.

6. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd wg siedziby OBPON.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 październik 2018 roku.


ZAŁĄCZNIK nr 1 Opis Usług

Ogłoszenie Wersja Basic

Opublikowanie ogłoszenia o pracę w Portalu przez 21 dni, w szacie graficznej udostępnionej przez OBPON, z możliwością wykonania zmian w zakresie typografii oraz zawierające logo Pracodawcy. Ogłoszenie będzie wyświetlane w jednym województwie (wg dokonanego wyboru) z uwzględnieniem dwóch kategorie. OBPON automatyczne powiadomi wszystkich kandydatów spełniających podane kryteria. Pracodawca w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest administratorem danych osobowych Kandydatów.

Ogłoszenie Wersja Premium

Opublikowanie ogłoszenia o pracę w Portalu przez 30 dni, w szacie graficznej udostępnionej przez OBPON, z możliwością wykonania zmian w zakresie typografii oraz zawierające logo Pracodawcy. Ogłoszenie będzie wyświetlane w trzech województwach (wg dokonanego wyboru) z uwzględnieniem trzech kategorie. Ogłoszenie może zostać dwukrotnie podpite w wybranych przez Pracodawcę dniach. OBPON automatyczne powiadomi wszystkich kandydatów spełniających podane kryteria. Pracodawca w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest administratorem danych osobowych Kandydatów.

Ogłoszenie Wersja Business

Opublikowanie ogłoszenia o pracę w Portalu przez 30 dni, w szacie graficznej udostępnionej przez OBPON, z możliwością wykonania zmian w zakresie typografii, zawierające logo Pracodawcy oraz dodatkowo wyróżnione tłem. Ogłoszenie będzie wyświetlane w szesnastu województwach (wg dokonanego wyboru) z uwzględnieniem pięciu kategorie. Ogłoszenie może zostać trzykrotnie podpite w wybranych przez Pracodawcę dniach. OBPON automatyczne powiadomi wszystkich kandydatów spełniających podane kryteria. Pracodawca w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest administratorem danych osobowych Kandydatów.

Indywidualna Rekrutacja Pracownika

Usługa świadczona przez OBPON na rzecz Pracodawcy, na podstawie indywidulanie ustalonych warunków.

Regulamin korzystania z Portalu werbeo.pl przez Kandydatów

Właścicielem i Administratorem Danych Osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452408, NIP: 5170362236.

Z Usługodawcą można skontaktować się korzystając z infolinii 0 801 00 30 31 (dla połączeń stacjonarnych), tel./fax (16) 679-16-16 (dla połączeń komórkowych) lub adresu e-mail: biuro@obpon.pl. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą osoby dzwoniącej.

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z portalu werbeo.pl zamieszczonego pod adresem www.werbeo.pl (dalej: Portal) oraz określa prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zarówno na rzecz Użytkowników jak i Kandydatów.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

OBPON – Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, NIP: 5170362236;

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług świadczonych na jego rzecz przez OBPON drogą elektroniczną. Kandydat jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu bez Rejestracji,

Portal – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.werbeo.pl, zawierający informacje o wolnych miejscach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

Rejestracja – założenie przez Użytkownika/Kandydata Konta, poprzez wypełnienie formularza oraz akceptację Regulaminu,

CV – życiorys stworzone przez Kandydata przy pomocy formularza lub plik tekstowy, zawierający odpowiednie w tym zakresie informacje,

Konto – panel stworzony w Portalu przez Kandydata, poprzez zarejestrowani się w systemie i założenie bezpłatnego konta, umożliwiającego: zarządzanie swoimi danymi dotyczącymi przebiegu edukacji i kariery zawodowej, aplikowania na wybrane oferty pracy oraz usunięcia konta;

Korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji Konta może być uzależnione od:

a) wypełnienia wyraźnie oznaczonych pól,

b) zmieszczenia stosownych plików, w określonym formacie,

Login i hasło – autoryzacja w Portalu oraz dostęp do konta wymaga podania loginy, którym jest adres e-mail oraz indywidualnie zdefiniowanego przez Użytkownika hasła,

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez OBPON na rzec z Kandydatów oraz Użytkowników, dostępne bezpłatnie w Portalu, umożliwiające w szczególności:

a) przeglądanie stron Portalu i zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez OBPON, bez konieczności rejestracji

b) korzystanie z kreatora CV

c) założenie Konta,

d) korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy,

e) aplikowanie online na wybrane oferty pracy

f) udostępnianie pracodawcom CV

g) otrzymywanie indywidualnych raportów na temat dostępnych ofert pracy,

Ogłoszenie – opublikowane przez pracodawcę w Portalu ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy,

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika) przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Regulamin – niniejszy Regulamin

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIDCZENIE USŁUG PRZEZ OBPON

1. Minimalne wymagania techniczne rekomendowane przez OBPON do poprawnego działania Portalu są następujące:

a) posiadanie odpowiedniego sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do sieci Internet,

b) konto e-mail umożliwiające odbieranie poczty elektronicznej,

c) jedną z następujących przeglądarek internetowych:

d) Google Chrome w wersji 50 lub wyższej,

e) Mozilla Firefox w wersji 45 lub wyższej

f) Internet Explorer w wersji 9 lub wyżej

g) udostępnienie w przeglądarce obsługi plików Cookies oraz JavaScript

2. Właściwe korzystanie z Portalu jest uzależnione od akceptacji plików cookies. Brak akceptacji może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Portalu.

REJESTRACJA BEZPŁATNEGO KONTA

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą kiedy rozpoczyna korzystanie z Usług dostępnych na Portalu bez Rejestracji.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Kandydatem z chwilą założenia bezpłatnego konta oraz zaakceptowania Regulaminu.

3. Założenie bezpłatnego konta jest konieczne w celu skorzystania ze wszystkich dostępnych w Portalu usług.

4. Po założeniu przez Użytkownika bezpłatnego konta, na wskazany przez niego adres e-mail zostanie wysyłana wiadomość e-mail o otrzymaniu CV wraz z prośbą o dokończenie rejestracji.

5. Wskazany podczas zakładania adres e-mail będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.

6. Dostęp do Konta Kandydat uzyskuje poprzez zalogowanie przy użyciu loginu (podanego podczas rejestracji adresu e-mail) oraz samodzielnie utworzonego hasła.

7. Kandydat zobowiązany jest nie ujawniać hasła osobom trzecim. W przypadku ujawnienia hasła, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jego ujawnienia.

8. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

9. Portal może odmówić założenia bezpłatnego konta w przypadku kiedy login jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, albo jeżeli jest już zarejestrowany.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Kandydat ma możliwość przy pomocy formularz zamieszczać w Portalu swoje CV, inne dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

2. OBPON ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta oraz bieżącej kontroli treści zamieszczanych w Portalu przez Kandydata informują go o dokonaniu ewentualnych zmian.

3. OBPON ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego CV, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści. OBPON odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnią bez wymaganej zgody jej rodziców lub opiekuna.

4. OBPON w przypadku stwierdzenia, że CV naruszającego zasady korzystania z Portalu, ma prawo niezwłocznie usunąć taki dokument, niezwłocznie zawiadamiając o tym Kandydata.

5. OBPON ma prawo do:

a) Przeprowadzania konserwacji Portalu, które mogą spowodować zaprzestania świadczenia Usług przez pewien okres;

b) wysyłania na adresy e-mail Kandydata komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz powiadomień o nowych Usługach.

6. OBPON nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, jak również CV zamieszczanych w bazie Portalu.

7. OBPON jest zobowiązany do przesyłania informacji o nowych ofertach pracy (automatyczne otrzymywanie ofert pracy)

OPŁATY

Korzystanie przez Użytkownika i Kandydata z Portalu jest w całości bezpłatne.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik/Kandydat może odstąpić od Umowy w każdym czasie bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Użytkownik/Kandydat rozpoczynając korzystanie z Usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Po wystąpieniu tych zdarzeń Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 może być wykonane bez wpływu na uprawnienia wynikające z ust. 2.

4. W celu złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczy wysłać przekazać tą informację na adres e-mail: biuro@obpon.pl, telefonicznie na numer: 16 679 16 16, infolinia: 0 801 00 30 31 lub na adres: ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl. (wzór oświadczenia), przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa uważana jest za niezawartą, a Użytkownik/Kandydat zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.

REKLAMACJE

1. Użytkownik/Kandydat ma prawo do reklamacji zamówionych Usług.

2. Użytkownik/Kandydat dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wadliwie działającej Usługi. Zaleca się podanie w reklamacji: imię i nazwisko, datę zgłoszenia, nazwy i ilości reklamowanej Usługi, opisu i rodzaju wady, żądanie Użytkownika/Kandydata, telefon kontaktowy.

3. Reklamacje należy kierować:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@obpon.pl

b) telefonicznie pod numerem tel.: (16) 679-16-16 lub infolinii 0 801 00 30 31 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:45),

c) faksem na numer: (16) 679-16-16,

d) pisemnie na adres OBPON: ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl;

4. OBPON zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

5. W przypadku Usług świadczonych drogą elektroniczną, Usługodawca zaleca kontakt z pomocą techniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Panelu obpon.pl lub bezpośrednio z Działem handlowym Usługodawcy pod nr tel.: (16) 679-16-16 lub infolinii 0 801 00 30 31.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. OBPON szanuje i dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności wszystkich Użytkowników. W tym celu stosuje środki techniczne i organizacyjne na najwyższym poziomie, mające zapewnić bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności oraz RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OBPON ma prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.

2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana adres e-mail Kandydata lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej treści informacji na stronach Portalu. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Klientem Umowy.

6. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. OBPON informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2018 roku.