Niepełnosprawni

OzN zakłada działalność gospodarczą

12 wrzesień 2023

Jeżeli osoba niepełnosprawna zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej może liczyć na jednorazowe wsparcie finansowe z PFRON. Jedynym warunkiem jest, aby była ona zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. A jak wygląda dofinansowanie z PFRON?

źródło: Canva.pl

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1997 roku osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z trzech instrumentów pomocowych, których celem jest ułatwienie takim osobom podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Te instrumenty to:

- przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- dofinansowanie do kredytu bankowego,
- refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pierwszy z nich przeznaczony jest na założenie działalności, natomiast pozostałe dwa mają pomóc w prowadzeniu już istniejącej firmy.

Zasady przyznawania dofinansowania z PFRON zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społeczne a podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Wysokość takiego dofinansowania może wynieść maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na założenie firmy trzeba złożyć odpowiedni wniosek Wn-O u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Na rozpatrzenie takie wniosku starosta ma 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. Podczas oceny wniosku o dofinansowanie z PFRON bierze on pod uwagę:

- przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
- popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
- kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
- uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
- wysokość środków własnych wnioskodawcy,
- wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Jeśli zapadnie pozytywna decyzja, wnioskodawca będzie o tym informowany w sposób pisemny. Będzie on również wzywany do negocjacji warunków umowy, która będzie stanowiła podstawę do przekazania środków pieniężnych. Negocjacje powinny rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W trakcie 14 dni od zakończenia negocjacji powinna zostać podpisana umowa. Wypłacenie środków przez starostę następuje w terminie 14 dni od podpisania umowy i przedstawienia przez niepełnosprawnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a także kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli są wymagane.

W przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON na założenie firmy, trzeba działalność utrzymać przez co najmniej 24 miesiące. Czyli w ciągu 2 lat od założenia firmy nie można jej zlikwidować ani zawiesić. Co istotne, zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Bowiem jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony. Oprócz tego należy spełniać wszelkie warunki z umowy o dofinansowanie. Złamanie którekolwiek z zapisów może skutkować cofnięciem dotacji oraz koniecznością zapłaty odsetek.


Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor OBPON
Źródło informacji: obpon.pl