Prawo

Rezerwa na świadczenia pracownicze w kontekście "nowego ładu"

22 lipiec 2021

Szacunki dotyczące kosztów pracowniczych aktualizuje się zwykle na koniec roku. Jednak wtedy nie ma już czasu na podjęcie działań zmniejszających obciążenie wyniku finansowego z tego tytułu. Połowa roku to dobry moment na analizę sytuacji. A w 2021 r. dodatkowym czynnikiem będą planowane zmiany w ramach tzw. nowego ładu.

źródło: fot. pixabay

Zgodnie z art. 39 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych m.in. dotyczących obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, a rozliczenia te prezentowane są w pozycji rezerw na zobowiązania. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (dalej: KSR 6) doprecyzowuje, że takie bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w szczególności z tytułu niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych.

Niewykorzystane urlopy.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 w pkt. 3.14 wskazuje, że niewykorzystany urlop to urlop za dany rok kalendarzowy i lata poprzednie, niewykorzystany przez pracownika do 31 grudnia, przy uwzględnieniu stanu na dzień bilansowy w przypadku, gdy rok obrotowy jest różny od kalendarzowego....


czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Piotr Bejger

źródło: www.rp.pl