Prawo

Polski Ład: Korzyści dla przedsiębiorcy, który umożliwi płatności bezgotówkowe

14 październik 2021

MF chce doprowadzić do tego, aby zasadniczo transakcje odbywały się w formie bezgotówkowej, również w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów. W związku z tym zostanie wprowadzony nowy obowiązek i sankcje za jego naruszenie, ale także bonusy za dostosowanie się do nowych regulacji.

źródło: fot. pixabay

Urząd skarbowy będzie obowiązany dokonać zwrotu VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia JPK_V7, w przypadku złożenia:

  1. deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,
  2. korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji lub po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Zwrot w terminie 15 dni będzie możliwy, gdy łącznie zostaną spełnione cztery warunki. Zwrot w terminie 15 dni nie będzie przysługiwał podatnikom, którzy nie ewidencjonują obrotu na kasie online.

Ważne

Zwrotu w terminie 15 dni nie uzyska podatnik, który nie ewidencjonuje obrotu na kasie online.

Warunki uzyskania zwrotu w terminie 15 dni

Lp.

Warunki

1.

Za 3 kolejne miesiące, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie - za 1 kwartał, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

  • łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto dokonanej przez podatnika w danym okresie był nie niższy niż 80%,
  • otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 80%; w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. udział ten nie będzie mógł być niższy niż 65%.

2.

Przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas online, za każdy okres rozliczeniowy będzie musiała wynosić co najmniej 50 000 zł.

3.

Za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

  • wykazana przez niego kwota zwrotu nie będzie mogła przekroczyć dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas online,
  • kwota do przeniesienia nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie będzie mogła przekroczyć 3000 zł,
  • podatnik będzie musiał złożyć deklarację przed upływem terminu do jej złożenia.

4.

Podatnik przez:

  • kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, będzie musiał:

- być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- składać za każdy okres rozliczeniowy JPK_V7,

- prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas online;

  • kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który wystąpi z wnioskiem o zwrot, będzie musiał posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, zawarty na białej liście.


Łączną wartość sprzedaży wraz z podatkiem, będzie się ustalało w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie będzie się wliczało wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami wystawionymi przy użyciu kasy, gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy ....


źródło: www.inforfk.pl