Prawo

Przywrócenie pracownika do pracy a odmowa pracodawcy ponownego zatrudnienia

26 listopad 2021

Pracodawca, który nie dopuszcza do pracy pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu i zgłaszającego gotowość do pracy musi liczyć się z konsekwencjami. Z drugiej strony jakie działania może podjąć pracownik, aby wymusić na pracodawcy respektowanie prawomocnego rozstrzygnięcia?

źródło: fot. pixabay

Przywrócenie pracownika do pracy wyrokiem sądu - czy pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia?

Z prawnego punktu widzenia, pracodawca może odmówić zatrudnienia pracownika po przywróceniu go do pracy na podstawie wyroku sądowego, tylko wtedy kiedy pracownik nie zgłosił w wymaganym terminie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy.

Zgodnie z ustawą Kodeks Pracy pracownik ma na zgłoszenie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy 7 dni od przywrócenia go do pracy. Zgłoszenie przez pracownika gotowości może nastąpić w dowolnej formie, przez zachowanie objawiające w dostateczny sposób jego zamiar ponownego wykonywania pracy, czyli może to być zwykła postać pisemna, słowna, e-mailowa czy nawet SMS-owa.

Jednocześnie należy wskazać, że niedotrzymanie przez pracownika 7 dniowego terminu z przyczyn niezależnych od pracownika, w kontekście uprawnień wynikających art.  48 § 1 kodeksu pracy, uzasadnia przywrócenie pracownika do pracy, pomimo niedotrzymania wymaganego terminu. W razie sporu, pracodawca ma obowiązek wykazania, wywodząc z tego skutki prawne, że upłynął termin liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu do pracy, a pracownik – że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, o ile twierdzi, że pracodawca powinien go ponownie zatrudnić mimo upływu 7 dni.

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, 7 dniowy termin biegnie bez względu na to, czy pracownik jest zdolny do pracy czy niezdolny do jej podjęcia z uwagi na chorobę. Stosunek pracy po wyroku przywracającym do pracy ulega reaktywacji wówczas, gdy pracownik w zakreślonym ustawowo siedmiodniowym terminie zgłosi gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy bez względu na to, czy faktycznie może podjąć pracę ze względu na stan zdrowia. Choroba nie wydłuża tego ustawowego terminu.

Termin 7 dniowy nie podlega przywróceniu, ale okoliczności świadczące o przekroczeniu terminu z przyczyn niezależnych od pracownika, mogą uzasadniać przywrócenie pracownika do pracy. Ocena całej sytuacji wymaga rozważenia okoliczności istniejących po stronie pracownika, np. zachowania zwyczajnej staranności.

Jeżeli pracownik nie zgłosi gotowości do pracy w przepisanym terminie, to zgodnie z art. 48 § 1 k.p. pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika. Tym samym orzeczenie o przywróceniu do pracy staje się bezskuteczne.
Konsekwencje niedopuszczenia do pracy pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu

Pracownik, który został przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem i zgłosił gotowość do pracy w ciągu 7 dni (art. 48 § 1 k.p.), w razie niedopuszczenia go do pracy pozostaje przez cały okres nieświadczenia pracy w gotowości do jej wykonywania i przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości wynikającej z art. 81 § 1 k.p., z którego nie podlegają odliczeniu kwoty świadczeń pobranych w tym okresie z ubezpieczenia społecznego....


czytaj więcej: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl


źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl