Prawo

Zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin 4+

22 marzec 2022

Polski Ład pośród szeregu nowych uregulowań, jakie w wyniku jego wejścia w życie zaczęły funkcjonować na gruncie pdof 1 stycznia 2022 r., wprowadził nową preferencję podatkową dla pracujących seniorów oraz rodzin z co najmniej czworgiem dzieci. Jest to zwolnienie z pdof, którego zastosowanie - jak w większości przypadków będących odstępstwem od reguły powszechności opodatkowania - uzależnione jest od spełnienia szeregu ustawowych warunków.

źródło: fot. pixabay

Przychody objęte ulgą

Zwolnienie z pdof dla tzw. rodzin 4+ zapisane zostało w dodanym z dniem 1 stycznia br. do art. 21 ust. 1 punkcie 153 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Dotyczy ono nieprzekraczających kwoty 85.528 zł przychodów osiągniętych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w ramach tzw. IP Box-a. W obliczeniach kwoty zwolnienia nie są uwzględniane przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o pdof (np. z tzw. drobnych zleceń), zwolnione od podatku dochodowego (np. świadczenia finansowane z ZFŚS, należności za czas podróży służbowych albo wartość zakwaterowania pracowniczego) oraz od których zaniechano poboru podatku, np. wartość umorzonej subwencji z PFR (art. 21 ust. 39 ustawy o pdof).

Wymagania wobec podatnika i dzieci

Z omawianej preferencji może skorzystać podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, spełniających warunki określone w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej....


czytaj więcej: www.pit.pl

źródło: www.pit.pl