Praca

Zatrudnianie osoby z niepełnosprawnością w służbie cywilnej

21 maj 2024

Praca w urzędzie na pierwszy rzut oka może się wydawać mało atrakcyjna. Jednak warto się przyjrzeć bliżej ofertom pracy w służbie cywilnej, tym bardziej że urzędy starają się wdrażać dobre praktyki związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.Czym jest służba cywilna?


Zgodnie z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP, w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. W obecnym stanie prawnym szczegółowy sposób funkcjonowania służby cywilnej określono w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (znowelizowanej w kwietniu 2023 roku) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Najprościej rzecz ujmując, służbę cywilną stanowi wyodrębniony zespół profesjonalnych urzędników zatrudnionych w organach administracji publicznej, mających gwarancje stałości stosunku pracy. Rolą służby cywilnej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania aparatu administracyjnego państwa, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów. Sprawność taką powinny zapewnić odpowiednie kadry, czyli kompetentni urzędnicy, profesjonaliści rzetelnie i bezstronnie wykonujący swoje obowiązki.

Obecnie służba cywilna obejmuje jedynie część pracowników administracji rządowej, nie każdy urzędnik państwowy zalicza się bowiem do korpusu służby cywilnej. Korpus służby cywilnej na koniec 2022 r. tworzyło 119 591 osób. Wśród zatrudnionych 7 674 to pracownicy obsługujący 1727 urzędów administracji rządowej, czyli tej części administracji publicznej, która podlega Radzie Ministrów. Wśród tej rzeszy urzędników tylko 5,7% stanowią osoby z niepełnosprawnościami.Służba cywilna otwarta na osoby z niepełnosprawnościami

Ponieważ osoby z niepełnosprawnościami wciąż stanowią niewielki odsetek osób zatrudnionych w służbie cywilnej, pod koniec 2023 roku Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej wydał zalecenie w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w służbie cywilnej. W zamyśle dokument ma pomóc członkom korpusu służby cywilnej w budowaniu dostępnego środowiska pracy. Wiąże się to z umożliwieniem osobom z niepełnosprawnościami udziału w rekrutacji oraz w późniejszej pracy w urzędzie. Ponadto Dowiat-Urbański chce wesprzeć urzędy w opracowaniu i stosowaniu rozwiązań i procedur, które sprzyjają zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, a tym samym wzmocnić działania nastawione na wspieranie osób z niepełnosprawnościami na poszczególnych etapach zatrudnienia. W tym celu konieczne jest zwrócenie większej uwagi na przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, oraz większa dbałość o ich doposażenie. Wciąż dużym problemem jest brak pełnej dostępności budynków, w których siedzibę mają urzędy. W wytycznych zwrócono również uwagę na dostępność informacyjno-komunikacyjną oraz cyfrową. Z analiz wynika, że należy wzmocnić kompetencje pracowników komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ludźmi w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Zasady naboru – czy kandydat z niepełnosprawnością ma pierwszeństwo?

Przy zachowaniu otwartego i konkurencyjnego naboru na mocy ustawy ustalono wymagania, których spełnienie umożliwia osobie z niepełnosprawnością uzyskanie pierwszeństwa w zatrudnieniu. Jednak zanim do tego przejdziemy, najpierw należy odpowiednio zredagować ogłoszenie o naborze.  Informacja o warunkach pracy powinna:


  1.     zawierać opis charakteru stanowiska,
  2.     przedstawiać obiektywny obraz sposobu wykonywania zadań,
  3.     przedstawiać obiektywny obraz otoczenia, w jakim funkcjonuje dane stanowisko, otoczenie najbliższe i rozumiane szerzej, jako miejsce bezpośredniej pracy — siedziby urzędu,
  4.     być informacją, na podstawie której kandydat będzie mógł sam dokonać oceny:


    a) czy chce złożyć swoją aplikację na wskazane stanowisko do konkretnego urzędu,
    b) czy jego możliwości, wiedza i kompetencje pozwolą na wykonywanie zadań.W opisie zakresu obowiązków kandydat powinien mieć dokładnie przedstawiony zakres czynności pod kątem sposobu ich wykonania:


  1.    bezpośrednie kontakty z interesantami,
  2.    delegacje służbowe — podróże samochodem, pociągiem,
  3.    wystąpienia publiczne.


W ogłoszeniu musi znaleźć się informacja o czynnikach szczególnie utrudniających wykonywanie zadań. Kolejnym elementem anonsu jest ocena ryzyka zawodowego, przedstawionego na podstawie dokumentu sporządzonego przez specjalistów ds. BHP.

W tym miejscu zaznaczmy, że warunki pracy nie są kryteriami selekcji w naborze.
Komisja rekrutacyjna nie jest uprawniona do tego, by stwierdzić, że kandydat z niepełnosprawnością nie będzie w stanie wykonywać zadań na danym stanowisku
w warunkach wskazanych w ogłoszeniu.

Ponadto w komunikacie o naborze musi się znaleźć informacja o obowiązku złożenia przez kandydata z niepełnosprawnością wraz z aplikacją dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Niezłożenie dokumentu (wraz z ofertą) uniemożliwia osobie z niepełnosprawnością skorzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu, ale jednocześnie nie może stać się podstawą do odrzucenia takiej oferty. 

W kolejnym etapie komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe, których przedstawia zwierzchnikowi urzędu. 

Na tym etapie rekrutacji należy pamiętać, że jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, to pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie z niepełnosprawnością, o ile znajduje się w gronie najlepszych wyłonionych kandydatów.

Ostateczną decyzję dotyczącą zatrudnienia podejmuje dyrektor generalny urzędu. W tym względzie obowiązuje zasada swobody nawiązywania stosunku pracy. Oznacza to, że w przypadku wyłonienia osoby z niepełnosprawnością, której przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu angażu, dyrektor generalny może ją przyjąć do pracy albo nie zatrudnić żadnego z wyłonionych kandydatów.

Praca w służbie cywilnej oznacza stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie opiera się o przepisy kodeksu pracy, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami przestrzegane są zapisy zawarte w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Urzędnicy mogą liczyć na wypłaty premii kwartalnych oraz tzw. trzynastek. Ponadto otrzymują świadczenie popularnie zwane „wczasami pod gruszą”. Autor: Monika Łysek, Redaktor WERBEO