Prawo

Zwalniasz pracownika, musisz dać mu wolne na poszukiwanie pracy

20 czerwiec 2024

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że utrata pracy nie musi oznaczać końca świata, a nawet może stać się początkiem czegoś nowego. Ten początek można zacząć niemal od razu, jeśli decyzję o zakończeniu współpracy podjął pracodawca.
Pracownik z niepełnosprawnością podlega Kodeksowi pracy. Jego art. 11 mówi o swobodzie nawiązania stosunku pracy, ale pośrednio również daje prawo do decydowania o jego kontynuowaniu i zakończeniu.  Dotyczy to również zwolnień, czyli rozwiązywania stosunku pracy. W polskim porządku prawnym nie funkcjonuje zasada bezpośredniej ochrony osób z niepełnosprawnościami przed zwolnieniem z pracy, chyba że osoba taka należy do którejś z grup, których ochrona dotyczy, np. jest w wieku przedemerytalnym.

Trzeba mieć na uwadze, że formalnie możliwe jest zgodne z prawem zwolnienie osoby z  niepełnosprawnością, ale nie może ono nosić znamion dyskryminacji. Niemniej jednak niepełnosprawność jako taka nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zatem, jeśli już osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wie, że niebawem pożegna się dotychczasowym miejscem pracy, może mieć prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowego zatrudnienia. 

W przypadku, kiedy to pracodawca podjął decyzję o rozstaniu z pracownikiem zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony, lub nieokreślony, a także na okres próbny wynoszący 3 miesiące, co sprawia, że przysługuje mu minimum dwutygodniowy okres wypowiedzenia, to wówczas pracownik ma prawo do dni wolnych. Zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje także, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca. Decyzja o skorzystaniu dni wolnych na poszukiwanie pracy należy do pracownika. Jeśli chce z nich skorzystać, to musi złożyć odpowiedni wniosek. Składanie wniosku w kadrach nie oznacza, że pracownik musi się uzasadniać lub wręcz tłumaczyć się, dlaczego chce wziąć ten rodzaj przysługującego mu prawnie urlopu. 

Na takie samo zwolnienie na poszukiwanie pracy może liczyć osoba, mająca umowę na czas nieokreślony, ale firma ogłasza upadłość lub stan likwidacji pracodawcy. 

Tego rodzaju „urlopu” nie ma zbyt wiele, ale daje on pewne możliwości w kwestii poszukiwania zatrudnienia. Na dwa dni robocze może liczyć osoba, mająca dwutygodniowy i jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Natomiast pracownik, którego obejmuje trzymiesięczne wypowiedzenie, może wnioskować o trzy dni takiego urlopu. 

Biorąc dni wolne na znalezienie nowej pracy, należy wiedzieć, że są one płatne. Pracodawca ma obowiązek wypłacić za nie wynagrodzenie.

Jak sama nazwa wskazuje, wolne, o którym jest mowa, jest zwolnieniem udzielanym w konkretnym celu. Najlepiej więc wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem, czyli  na  poszukiwanie nowego zatrudnienia. Wiadomo, że jest to niemal zajęcie na pełen etat i przyda się nieco czasu, by odświeżyć lub napisać nowe CV oraz poszukać ofert i wysłać aplikacje. Warto zostawić sobie choć jeden dzień wolny na wypadek, gdyby osoba poszukująca nowego miejsca pracy została zaproszona na rekrutację.


Autor: Monika Łysek, Redaktor WERBEO