Niepełnosprawni

3 lata Programu Dostępność Plus

20 lipiec 2021

Lipiec to czas wakacji i zasłużonego odpoczynku, ale także co roku świętowania swego rodzaju urodzin dwóch ważnych dla idei dostępności dokumentów - programu „Dostępność Plus" oraz Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oba dokumenty noszą lipcowe daty, a ich wdrożenie pracuje na to, byśmy jako kraj byli bardziej dostępni, czyli otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nie tylko.

źródło: fot. pixabay

W czasie 3 lat realizacji Programu zostało podjętych ponad 100 inicjatyw poprawiających dostępność różnego rodzaju instytucji czy podmiotów - szkół, placówek służby zdrowia, uczelni, urzędów. To także działania opracowujące i wdrażające standardy dostępność czy rozwiązania systemowe w tym obszarze. Kluczową rolę odgrywa tu właśnie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, której kolejne ważne przepisy weszły lub wchodzą w życie w tym roku. Już za moment, bo we wrześniu, przepisy ustawy będą powodować, że instytucje publiczne wydając środki publiczne będą wymagać od wykonawców i dostawców także z sektora prywatnego zachowania wymagań w zakresie dostępności przy realizacji zlecanych zadań. Także od września będzie możliwe złożenie skargi, jeśli podmiot publiczny nie będzie dostępny w sposób określony w ustawie. 

Efekty realizacji Programu po trzech latach to m.in.:


Architektura

 • uruchomiony Fundusz Dostępności - 17 zrealizowanych inwestycji oraz udzielonych 38 pożyczek na kwotę 14,5 mln zł,
 • dotacje z PFRON na przystosowanie części wspólnych dla 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na łączną kwotę 460 tys. zł oraz na 27 adaptacji architektonicznych wspomagających dostępność,
 • ponad 1500 pracowników służb architektoniczno-budowlanych przeszkolonych z zakresu dostępności,
 • 29 małych i średnich miast z grantami na programy rozwojowe wspierające spójności społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem dostępności i wdrożeniem rozwiązań w tym zakresie,
 • nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która rozszerzyła definicję osób z niepełnosprawnością włączając w nią także osoby starsze i wprowadziła zakaz odstępstw od warunków budowlanych, które pogarszałyby sytuację osób z niepełnosprawnościami i seniorów,
 • modernizacja licznych obiektów sportowych i obiektów kultury, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Transport 

 • 20 zmodernizowanych dworców kolejowych, dostosowanych do obsługi osób o ograniczonej mobilności,
 • 650 nowych lub przebudowanych peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • na peronach i drogach dojścia do peronów zainstalowano:376 dźwigów osobowych,81 platform pionowych,147 platform przyschodowych,67 ciągów schodów ruchomych,8 sztuk chodników ruchomych,na około 1000 stacjach pasażerskich zabudowano pochylnie/podjazdy prowadzące na perony,
 • na około 200 stacjach dostępne są informacje w alfabecie Braille’a,
 • 21 stacji i 45 przystanków kolejowych dostosowanych pod kątem dostępności, zakupiono 336 szt. taboru miejskiego dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami (292 autobusy, 40 trolejbusów i 4 tramwaje), w tym m.in. 60 niskopodłogowych tramwajów, 13 sztuk zakupionego nowoczesnego, niskopodłogowego taboru dla II linii metra w Warszawie,
 • zakupiono 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych (pociągi) dostosowanych do przewozu osób
 • 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego z wdrożonymi standardami w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach,
 • 13 miast Polski wyposażonych w 190 zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej zgodnych ze standardami dostępności,
 • rozpoczęte szkolenia dla 5 tysięcy pracowników sektora transportu publicznego (komunikacja miejska, transport autobusowy oraz transport kolejowy)
 • przyznane wsparcie finansowe dla 116 jst na finansowanie transportu indywidualnego "door-to-door",
 • odebrane 4 z 60 wielofunkcyjnych wagonów COMBO, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Edukacja

 • 186 szkół podstawowych otrzyma granty na finansowanie dostępności wg standardu,
 • 152 uczelnie realizują projekty na dostosowanie swojej działalności do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • 35 uczelni wdrażających nowe programy nauczania uwzględniające kwestie dostępności,
 • opracowane cyfrowe materiały edukacyjne dostępne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami,
 • cyfrowe lektury szkolne w formie dostępnej dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.

Służba Zdrowia...


czytaj więcej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl