Pułapka rentowa

Limity przychodu nie wpływającego na zawieszenie renty

Określenie to odnosi się do trudnego wyboru, przed jakim staje większość osób z niepełnosprawnością ze znacznym i umiarkowanym stopniem, a które pobierają rentę. Muszą one bowiem zdecydować czy zarabiać mniej, tak, by nie zawieszono im renty czy uwierzyć w to, że w dalszej perspektywie będą zarabiać tyle, by nie musieć martwić się o utracone świadczenie rentowe.

Do renty z tytułu niezdolności do pracy, bez jej zmniejszenia, można dorobić miesięcznie do 70 proc. średniej pensji.

Jest natomiast zmniejszana w przypadku przekroczenia przez osobę ją pobierającą przychodu w kwocie 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.
Świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia przychodu, tj. kwotę stanowiącą różnicę między osiąganym przychodem a progiem zarobkowym, określonym wskaźnikiem 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zmniejszenie świadczenia nie może przekraczać tzw. maksymalnej kwoty zmniejszenia wynoszącej:

  • 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji – dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1,00 zł,
  • 18 proc. kwoty bazowej, czyli 890,00 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Od 1 marzec 2022 roku do 31 maj 2022 roku emeryci i renciści mogą dorobić:

  • do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4196,60 zł brutto - bez zmniejszenia świadczenia,
  • od 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 4196,60 zł do 7793,70 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7793,70 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło.