Rodzaje niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności

Znaczny

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Umiarkowany

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Lekki

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
znaczny stopień niepełnosprawności całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
umiarkowany stopień niepełnosprawności całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzka brak
lekki stopień niepełnosprawności częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego III grupa inwalidzka pozostałe osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy

Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) oraz Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – musi być wydane przed 1.01.1998 roku bezterminowo.

Symbole (KODY) przyczyny niepełnosprawności

 • 01 U – upośledzenie umysłowe
 • 02 P – choroby psychiczne
 • 03 L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • 04 O – choroby narządu wzroku
 • 05 R – upośledzenie narządu ruchu
 • 06 E – epilepsja
 • 07 S – choroby układu oddechowego i krążenia
 • 08 T – choroby układu pokarmowego
 • 09 M – choroby układu moczowo-płciowego
 • 10 N – choroby neurologiczne
 • 11 I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
 • 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera

Schorzenia specjalne (uprawniające do podwyższonego dofinansowania SODiR)

 • 01 U – upośledzenie umysłowe
 • 02 P – choroby psychiczne
 • 04 O – choroby narządu wzroku
 • 06 E – epilepsja
 • 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm