Rodzaje niepełnosprawności

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności charakteryzujące się:

W życiu społecznym
Znaczny Umiarkowany Lekki
 • osoby z naruszoną sprawnością organizmu
 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • osoby wymagające stałej lub długotrwałej opieki i pomocy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak samoobsługa, poruszanie się, komunikacja
 • osoby z naruszoną sprawnością organizmu
 • osoby wymagające czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych
 • osoby z naruszoną sprawnością organizmu
 • naruszenie to daje się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne
W życiu zawodowym
 • osoby niezdolne do pracy
 • osoby zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
 • osoby zdolne do pracy u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej mogą być zatrudnione w formie pracy zdalnej
 • osoby, których niepełnosprawność w sposób istotny obniża zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną
01 U – upośledzenie umysłowe 02 P – choroby psychiczne 03 L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 04 O – choroby narządu wzroku 05 R – upośledzenie narządu ruchu 06 E – epilepsja 07 S – choroby układu oddechowego i krążenia 08 T – choroby układu pokarmowego
09 M – choroby układu moczowo-płciowego 10 N – choroby neurologiczne 11 I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera

*schorzenia specjalne uprawniające do podwyższonego dofinansowania SODiR