Niepełnosprawni

Aktywny samorząd: Jak potwierdzić zatrudnienie?

08 maj 2024

W 2024 roku PFRON kolejny raz będzie finansować program „Aktywny samorząd”. Dzięki temu wiele osób z niepełnosprawnościami zyska możliwość zakupu sprzętu, który ułatwi im codzienne funkcjonowanie. Czy do wniosków trzeba dołączać zaświadczenie od pracodawcy?

Więcej pieniędzy w budżecie, więcej pieniędzy w kieszeni

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd PFRON dokumentem Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku, przeznaczono na ten cel 256,5 miliona złotych. To 15 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Miejmy nadzieję, że wystarczy to, by zniwelować rosnące ceny sprzętu komputerowego, oprogramowania, protez i innych pomocy, o których dofinansowanie można się ubiegać. Program podzielony jest na dwa moduły. Moduł II adresowany jest do osób uczących się (uczniów i studentów) i ma na celu pokrycie kosztów nauki. Natomiast w module I mamy następujące obszary i zadania, które podaję za stroną internetową PFRON. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności — do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności — do 16 roku życia lub osób ze znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 — pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności — do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności — do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne — co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 — pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności — do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka). Zarząd PFRON zdecydował też, że w części zadań obniżony zostanie wkład własny wnioskodawcy. Teraz wynosić on będzie 10% w ramach następujących zadań:
 • A1,
 • A2,
 • A3,
 • A4,
 • C5,
 • D.
Wkład własny wynosi też 10% w przypadku pracujących osób, które ubiegają się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach Modułu II. Wnioski najlepiej składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, który dostępny jest pod adresem www.sow.pfron.org.pl.

Preferowane osoby pracujące

Złożone wnioski podlegają następnie ocenie merytorycznej. Wnioskodawcom przydzielane są punkty. Warto wiedzieć, że osoby, które pierwszy raz wnioskują o wsparcie za pośrednictwem systemu internetowego, mogą liczyć na dodatkowych 5 punktów. Bonus w postaci 10 punktów otrzymają ci wnioskodawcy, którzy zdążą złożyć wniosek w pierwszej połowie roku. Jeżeli ktoś jest zatrudniony (w rozumieniu założeń programu) - otrzyma 10 punktów preferencyjnych. Jednym z załączników, jakie można dołączyć do wniosku, jest zaświadczenie o zatrudnieniu. Jego wzór dostępny jest w Systemie Obsługi Wsparcia. Można go też pobrać ze stron internetowych poszczególnych PCPR-ów, które realizują program. Zaświadczenie musi zawierać:

 • pieczęć zakładu pracy,
 • dane pracownika (imię, nazwisko, PESEL),
 • informacje na temat stosunku pracy (rodzaj umowy i okres zatrudnienia).
I chociaż dostępny w internecie wzór zaświadczenia zawiera drobny błąd (zabrakło podpowiedzi, by osoba wystawiająca dokument się pod nim podpisała), to i tak najwygodniej skorzystać z tego wzoru. Podejrzeć można go choćby na stronie poznańskiego PCPR:

Jakie formy zatrudnienia są uznawane?

Zgodnie z tym, co wyczytać możemy w dokumentach programu „Aktywny samorząd”, PCPR-y uznawać będą szeroki wachlarz stosunków pracy. Są to:
 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
 • umowa cywilnoprawna,
 • staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • wolontariat w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W zaświadczeniu można też wpisać inną formę zatrudnienia.

Autor: Juliusz Koczaski, Redaktor WERBEO