Niepełnosprawni

Wyższe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i nowe deklaracje składane do PFRON

16 wrzesień 2020

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będę mogły dłużej korzystać z wyższego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej. Ponadto zmianie ulegną deklaracje składane do PFRON: DEK-II-a i DEK-II-b.

źródło: fot. pixabay

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Komisja Europejska ogłosiła wydłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pomocy publicznej do 2023 r. W związku z tym wydłużony został m.in. termin obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER), (Dz.Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1 z późn. zm.), na podstawie którego udzielana jest pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. W konsekwencji tych zmian przygotowano projekt zmian rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 951), m.in. wydłużając jego stosowanie do 30 czerwca 2024 r.  Pozostałe zmiany ww. rozporządzenia MRPiPS wynika ją przede wszystkim z wejścia w życie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 - dalej ustawa zmieniająca).

W art. 17 pkt 4 ustawy zmieniającej ustawodawca podwyższył wysokość ustalania kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych , o którym mowa w art. 26a ustawy o rehabilitacji, ustalanej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji. Wymagało to wprowadzenia zmiany w objaśnieniu nr 14 do załącznika nr 1 zmienianego rozporządzenia, określającego wzór informacji, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (tj. informacji INF-D-P) poprzez modyfikację zdania szóstego i dodanie zdania siódmego w tym objaśnieniu. Zmiana uwzględnia również okres przejściowy wynikający z art. 81 ustawy zmieniającej.

W art. 17 pkt 9 ustawy zmieniającej w zakresie dotyczącym dodanego art. 68ge ustawy o rehabilitacji przewidziano możliwość okresowego wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych kwalifikowane jako pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). Wyznaczono przy tym okresy sprawozdawcze, za które można stosować to rozwiązanie, oraz datę wnioskowania o pomoc. Biorąc pod uwagę element określoności pomocy należało uwzględnić odpowiednio zakres stosowania tych rozwiązań i późniejszych korekt zwiększających dofinansowanie.  W związku z tym w załączniku nr 2 w objaśnieniu nr 22 dodano zdanie drugie uwzględniające te uwarunkowania.

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia, za okresy sprawozdawcze do miesiąca ogłoszenia niniejszego rozporządzenia włącznie pracodawca będzie składał informacje i wnioski, o których mowa w art. 26c ust. 1 ustawy o rehabilitacji według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych. Natomiast korekty tych dokumentów będą składane na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym projektowanym rozporządzeniem. Koresponduje to z okresem przejściowym przewidzianym w art. 81 ustawy zmieniającej.

Rozporządzenie po jego ostatecznym przyjęciu przez ministra pracy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zmiany we wzorach deklaracji PFRON

Trwają również prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2019 r. poz. 172 ). Wynikają one również z wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu polegają na nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr 5 (Deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, deklaracja o symbolu DEK-II-a) i nr 6 (Deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, deklaracja o symbolu DEK-II-b).

W celu zwiększenia czytelności i dostępności wniosku dla osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i niedowidzących, zmieniona została szata graficzna i układ wniosku. Zmieniany wniosek został wyposażony w domyślny stały fotokod (kod QR) w prawym górnym rogu strony. Kod oznacza: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację. Dzięki temu np. osoba z dysfunkcją wzroku, która samodzielnie sporządziła wniosek w dostępnym formacie, po wydrukowaniu dokumentu nadal będzie mogła go samodzielnie zidentyfikować. Zwiększa to niezależność i pole wyboru tym wnioskodawcom....

czytaj więcej: www.inforfk.pl


źródło: www.inforfk.pl