Niepełnosprawni

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.

17 listopad 2020

Część osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy ma normy czasu pracy określone w przepisach odrębnych. Do takich pracowników zaliczają się m.in. osoby niepełnosprawne. Ich czas pracy w pierwszej kolejności określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a uzupełniająco - Kodeks pracy. Na podstawie tych norm należy obliczyć wymiar czasu obowiązujący niepełnosprawnych w 2021 r. w przyjętych okresach rozliczeniowych.

źródło: fot. pixabay

Normy czasu pracy

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych został uregulowany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), zwanej ustawą o rehabilitacji. Normy czasu pracy zależą od posiadanego przez pracownika stopnia niepełnosprawności.

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, natomiast pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może wynosić więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Oprócz odrębnych norm czasu pracy, niepełnosprawnych nie wolno też zatrudniać w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji). Regulacje dotyczące wskazanych norm czasu pracy, a także zakaz pracy w porze nocnej i nadgodzinach, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, nie obowiązują:

    osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
     
    gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Ustawa o rehabilitacji określa tylko normy czasu pracy niepełnosprawnych, natomiast nie wskazuje sposobu ustalania ich wymiaru czasu pracy. Na mocy art. 5 K.p. do jego ustalenia stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Z powołanego przepisu wynika, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Zatem obliczając wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2021 r. należy stosować metodykę określoną w art. 130 K.p., jednak zamiast norm kodeksowych przyjmować normy czasu pracy dotyczące pracowników niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji.
Wymiar czasu pracy

Sposób ustalania wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym określa art. 130 K.p. Inaczej oblicza się go tylko w przypadku pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.

Jak stanowi art. 130 K.p., wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

    mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
     
    dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających, a następnie
     
    obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Podane w tej metodyce normy czasu pracy w przypadku pracowników niepełnosprawnych należy zastąpić normami określonymi w ustawie o rehabilitacji odpowiednimi dla danego stopnia niepełnosprawności. Ponadto ustalając wymiar czasu pracy dla niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu, obliczony w podany sposób wymiar czasu pracy należy obniżyć proporcjonalnie do wielkości etatu takiej osoby....

czytaj więcej: www.gofin.pl

źródło: www.gofin.pl