Niepełnosprawni

Praca zdalna także dla opiekuna osoby niepełnosprawnej?

05 sierpień 2021

Pracodawca będzie zobowiązany zatwierdzić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika opiekującego się innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – tak zakłada nowy projekt Kodeksu pracy wprowadzający pracę zdalną.

źródło: fot. pixabay

 Został on ogłoszony 23 lipca 2021 r. Pracodawca będzie miał obowiązek zatwierdzić wniosek o pracę zdalną opiekuna osoby niepełnosprawnej, jeśli charakter jego pracy na to pozwala i będzie to możliwe ze względu na organizację pracy.

Grupa opiekunów została dołączona w obecnej nowelizacji Kodeksu pracy. Pierwotnie, i to się nie zmienia, pracodawca miałby obowiązek zatwierdzić wniosek o pracę zdalną:

    pracowników wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

    pracowników-rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkiej i nieodwracalnej niepełnosprawności albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

    pracowników-rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz

    pracowników-rodziców dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Miejsce pracy

Nowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada, że praca zdalna mogłaby być częściowo lub całkowicie wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym za każdym razem z pracodawcą. Tak więc pracodawca będzie musiał za każdym razem wyrazić zgodę na miejsce wykonywania pracy przez pracownika.

Jeśli miejsce pracy zostanie wskazane przez pracodawcę i uzgodnione z pracownikiem w umowie o pracę, pracownik pracujący poza zakładem pracy nie będzie traktowany jak wykonujący pracę zdalną.

Nowelizacja podtrzymuje pierwotne założenie, że w sytuacji nadzwyczajnej pracodawca bez uzgadniania z pracownikiem może zlecić wykonywanie pracy zdalnie.

Zwiększono także liczbę dni w roku, w które pracownik mógłby pracować zdalnie z 12 do 24 dni....


czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl


autor: Beata Dązbłaż

źródło: www.niepelnosprawni.pl