Praca

Praca - jestem na tak!(?)

09 luty 2024

Praca zajmuje bardzo wysokie miejsce w hierarchii wartości Polaków. Etos pracy, czyli ujmowanie jej za nadrzędną wartość ludzkiej egzystencji, występuje we wszystkich religiach i cywilizacjach. Osoby z niepełnosprawnościami były dotąd na rynku pracy marginalizowane, choć podejmowane są próby zmienienia tego stanu - jakie to próby i czy są udane?
Moralny, ekonomiczny i społeczny sens pracy

Praca sprawia, że czujemy się przydatni, służy zaspokajaniu potrzeb materialnych i duchowych, chroni przed poczuciem wyalienowania, pozwala nawiązywać i pielęgnować relacje. Swoje siły fizyczne, intelekt lub umiejętności sprzedajemy jak towar, aby zaspokoić biologiczne, ekonomiczne lub kulturalne potrzeby własne lub innych. Praca jest więc źródłem rozwoju jednostki i postępu cywilizacyjnego. W aspekcie socjologicznym pozwala wypracować sobie miejsce w hierarchii społecznej.  Poprzez pełnienie określonych ról, możemy zapewnić sobie pozycję, np. uznanie, prestiż, a konieczność współdziałania sprzyja tworzeniu więzi. Korzenie niechęci, a próby wyjścia poza schemat

Stereotyp, że osoby niepełnosprawne nie nadają się do pracy, jest głęboko zakorzeniony w ludzkich przekonaniach i ma długą historię. Już Grecy cenili harmonię, mądrość i cnotę, a wszelkie deformacje ciała utożsamiali z ułomnością duszy. Spartanie szli jeszcze dalej i prawo do życia dawali tylko dzieciom sprawnym, przydatność społeczną stawiając na miejscu pierwszym. Przekonania te pogłębiło chrześcijaństwo traktujące chorobę i niepełnosprawność, jako karę za grzechy i skutek gniewu Boga. Na tych podwalinach narodziły się segregacyjne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami, które piętnowano i izolowano np. w przytułkach poza bramami miasta, traktując jako “wybryk natury”. Przekonania te w mniejszym lub większym stopniu kultywowano przez wieki, aż po ich skrajną eskalację w postaci masowej eksterminacji osób niepełnosprawnych przez Niemcy w trakcie II wojny światowej. Aby oddać sprawiedliwość w starożytności dostrzegano jednak leczniczy wymiar pracy i pozwalano osobom chorym na pracę w ogrodzie, natomiast w oświeceniu próbowano zerwać z rygorystycznym izolowaniem chorych, włączać w opiekę rodzinę, a samym niepełnosprawnym dawać prawo do pracy w gospodarstwie domowym.  Dopiero w 1917 r. zaczęto propagować ideę terapii zajęciowej w leczeniu psychiatrycznym.Rehabilitacja poprzez pracę

Tak więc zaledwie w XX w. pojawiły się holistyczne koncepcje rehabilitacji osób niepełnosprawnych uwzględniające aktywizację zawodową, jako jeden z istotnych i niezbędnych wymiarów w procesie zdrowienia. Równocześnie podkreślano, że działania takie powinny towarzyszyć działaniom medycznym i być kompleksowe, powszechne, podejmowane jak najwcześniej i kontynuowane. Podstawowym założeniem ergoterapii jest przekonanie, że żadna praca nie wymaga od osoby zaangażowania jednocześnie wszystkich jej sprawności i każdy, pomimo niepełnosprawności, dysponuje jakimiś określonymi zdolnościami do podjęcia sprecyzowanej pracy. Zakaz dyskryminacji - pomoc państwa

Zwieńczeniem wypracowanych koncepcji rehabilitacyjnych są regulacje prawne ONZ, WHO, UNESCO, Unii Europejskiej, które nakładają na państwa członkowskie obowiązki dostosowania ustawodawstwa tak, by dążyło do wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, dostrzegając fakt, że osoby te napotykają liczne bariery, ponieważ warunki egzystencji dostoswane są do możliwości ludzi pełnosprawnych. Już rozporządzenie UE z 1 styczna 2003 r. o zastosowaniu pomocy państwa do zatrudniania osób niepełnosprawnych nakłada obowiązek wsparcia finansowego przy przestrzeganiu zasad wolnego rynku i swobodnej konkurencji.

Dzięki temu w Polsce obowiązuje kwotowy system zatrudniania osób niepełnosprawnych nakładający na pracodawców obowiązek zatrudnienia określonego odsetka osób niepełnosprawnych lub w razie niewywiązania się z tego - konieczność wpłacania należnych kwot na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w dalszej kolejności, wypłacane są pracodawcom, którzy zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, dofinansowania do ich wynagrodzeń. Podobny system obowiązuje w Belgii, Austrii, Francji. Największą zaletą tego systemu jest to, że umożliwia on integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi i konkurowanie na większym, ogólnodostępnym, otwartym rynku pracy. W wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy pomagają osobom z niepełnosprawnościami organizacje z III sektora, które prowadzą projekty aktywizacji zawodowej, szkolenia, warsztaty umiejętności społecznych, staże, itp. najczęściej oparte na metodzie zarządzania indywidualnym przypadkiem, gdzie powstaje plan działania dopasowany do problemów i mocnych stron klienta-OzN i opiera się na współpracy wielu instytucji 

Równolegle istnieje także chroniony rynek pracy, gdzie dla osób niepełnosprawnych tworzone są specjalne warunki pracy np. pomoc asystenta wspomagającego, wdrożenie do obowiązków, przywilej korzystania z zakładowego funduszu rehabilitacyjnego. Zakłada się, że rynek chroniony ma być przejściowym miejscem aktywizacji, pomagającym wypracować umiejętności do zatrudnienia w warunkach rynkowych, co wpływa na niską aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Mimo tych działań, aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest bardzo niska, na co wpływa mają uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, biopsychospołeczne. Wiele zależy od środowiska, otoczenia w którym żyje OzN na co składa się:


 • dostępność - infrastruktura i  jej dostosowanie do różnych dysfunkcji v. bariery architektoniczne i komunikacyjne, także w wymiarze możliwości porozumienia się, 
 • sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw i prowadzona przez nie polityka kadrowa,
 • konkurencyjność rynku pracy: rynek pracownika v. rynek pracodawcy,
 • stosunek pracodawców do OzN ( otwartość na różnorodność v. stereotypy),
 • polityka państwa w zakresie aktywizacji zawodowej względem OzN (np. tzw. pułapka rentowa, gdzie po przekroczeniu progu dochodowego pracująca OzN traci część lub całość świadczeń rentowych),
 • promowania zatrudniania OzN wśród pracodawców uwzględniające formy wsparcia i zachęty np. ulgi i dofinansowania,
 • intensywność i rodzaj pomocy oferowanej OzN na etapie zdobywania wykształcenia,
 • dostępności i jakości usług medycznych, w tym ciągłości rehabilitacji leczniczej,
 • postawy najbliższej rodziny, znajomych ( motywowanie i pomoc v.  obojętność). Uwarunkowania wewnętrzne w stosunku do pracy

W nie mniejszej mierze aktywność zawodowa jest determinowana przez czynniki wewnętrzne, związana z daną osobą. Mowa tu o takich kwestiach jak płeć i wiek, rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz stan zdrowia w danym momencie czy też sytuacja materialna i rodzinna, miejsce zamieszkania, cechy osobowościowe oraz doświadczenia życiowe, zwłaszcza zawodowe. Na rynku pracy trudniej mają kobiety, zwłaszcza młode matki i osoby na granicy wieku aktywności zawodowej, bardzo młode lub tuż przed emeryturą. Rzadziej zatrudniane są także osoby z tzw. schorzeniami specjalnymi, które obejmują między innymi epilepsję, niedowidzenie, choroby psychiczne i upośledzenie intelektualne, atypowość, miastenię. Dyskryminacja na rynku pracy dotyczy także OzN z dysfunkcjami ruchu, głosu, wzroku. Rzadziej pracują osoby z niepełnosprawnościami mieszkające na obszarach wiejskich, najłatwiej o pracę w dużych miastach. Indywidualny stosunek do pracy

Na te uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne nakłada się dodatkowo osobisty stosunek do pracy, który może obejmować trzy różne postawy, a te mogą jeszcze, lecz nie muszą, zmieniać się wraz z upływem czasu.


 • W podejściu punitywnym pracę postrzega się jako tragiczny obowiązek, narzucony przez państwo lub społeczeństwo. W jej podjęciu upatruje się więcej zagrożeń niż korzyści. Może tu dominować wyuczona bezradność, przekonanie o bezsensowności pracy, która nie zmieni sytuacji na lepsze, a może skutkować odebraniem świadczeń rentowych.
 • Przy nastawieniu instrumentalnym praca traktowana jest jako konieczność życiowa i podstawa materialnej egzystencji.
 • Z kolei w nastawieniu autotelicznym praca jest celem samym w sobie, a dodatkowo służy wartościom społecznym. W tym ujęciu praca jest źródłem satysfakcji, a pracownik ma największą motywację do podjęcia pracy. 

Grupa osób niepełnosprawnych nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć barier na rynku pracy, które wynikają z posiadanych dysfunkcji, dlatego aby wyrównać szanse, potrzebuje wsparcia instytucji. 

I choć istniejący obecnie system promowania zatrudnienia i wyrównywania szans w tej grupie społecznej nadal nie jest idealny, pozostaje wierzyć, że wyznacza kierunek pozytywnych, bardzo potrzebnych zmian.
Autor: Agnieszka Kopaczewska-Lisek, Redaktor WERBEO 
Na podstawie Ireneusz M. Świtała Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako aktualny problem społeczno-etyczny