Prawo

NOWY PROJEKT USTAWY z 26.03.2020 r. - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektór

26 marzec 2020

Poniżej najnowsza wersja projektu ustawy z dnia 26.03.2020 r. zmieniającej m.in. przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z przeciwdziałaniem skutków kryzysu związanego z epidemią COVID-19.

źródło: obpon.pl

Wniesione projekty ustaw
którym jeszcze nie został nadany nr druku

Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

wg daty wpływu
Lp.Data wpływuWnioskodawcaTytułOpisStan aktualny
1.2020-03-25 grupa posłów: KOPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

EW-020-122/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Borys Budka
Dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na program Coronavirus Response Investment Initiative przeznaczony na utworzenie funduszu celowego, który będzie skierowany na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov 226-03-2020 skierowany do opinii BL;
26-03-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE 
2.RCL: RM-10-24-202020-03-25 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych

EW-020-121/20
Dotyczy ujednolicenia definicji usługi pocztowej, stanowiącej podstawę ustawowego zwolnienia wyborców niepełnosprawnych głosujących korespondencyjnie z opłat pocztowych dotyczących przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych25-03-2020 skierowany do opinii BL 
3.2020-03-24 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r

EW-020-120/20
Dotyczy rozszerzenia zakresu relacji gospodarczych i handlowych a także współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz współpracy przy zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości. Umowa stwarza możliwości współpracy w takich dziedzinach jak: środowisko, i zmiany klimatyczne, zagadnienia sanitarne i fitosanitarne, badania naukowe, innowacje i społeczeństwo informacyjne, edukacja, kultura, turystyka, energia i transport. 
4.2020-03-11 grupa posłów: KOPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim

EW-020-111/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jacek Protas
Dotyczy urealnienia poziomu zwrotu z budżetu państwa wydatków poniesionych przez gminy z funduszu sołeckiego polegającego na stosowaniu mechanizmu korygującego obniżającego wysokość zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu dla każdej z grup gmin11-03-2020 skierowany do opinii BL;
11-03-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
17-03-2020 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
17-03-2020 skierowany do konsultacji (KRBR, KRRP, NRA, NBP, PG, RDS i SN) 
5.2020-03-11 grupa posłów: KOPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

EW-020-112/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Ryszard Wilczyński
Dotyczy wprowadzenia zmian w tej części ustawy o samorządzie gminnym, która określa zadania gminy i uprawnienia rady gminy w celu uwypuklenia znaczenia jednostek pomocniczych i roli jaką odgrywają w ustroju samorządu terytorialnego, w powiązaniu ze zwiększeniem odpowiedzialności gminy za ich funkcjonowanie i rozwój11-03-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-03-2020 skierowany do opinii BL;
17-03-2020 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
17-03-2020 skierowany do konsultacji (KdsPP, KIG, KRBR, KRRP, KZBS, NRA, NBP, PG, RDS, SN i ZBP) 
6.2020-03-04 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o Narodowym Funduszu Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi

EW-020-109/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Włodzimierz Tomaszewski
Dotyczy utworzenia Narodowego Funduszu Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi, którego środki finansowe będą przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć związanych z: rewitalizacją starej zabudowy Łodzi - zarówno przemysłowej jak i mieszkalnej; remontami i zabezpieczeniem budynków znajdujących się w korytarzu przygotowywanych do realizacji w Łodzi kolejowych tuneli średnicowych; inwestycjami wyróżniającymi Łódź w świecie, zwiększającymi jej atrakcyjność04-03-2020 skierowany do opinii BL;
04-03-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
10-03-2020 skierowany do konsultacji (SN, PG, PGRP, KRRP, NRA, RDS, KRBR, KdsPP, KRA i KRPIIB);
10-03-2020 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
7.2020-03-02 grupa posłów: LewicaPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

EW-020-108/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Magdalena Biejat
Dotyczy umożliwienia osobom o bardzo długim stażu pracy - 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn - przejścia na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu określonego wieku, odpowiednio 55 i 60 lat dla kobiet i dla mężczyzn; podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1902 zł, czyli 1600 zł. netto, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1412 zł02-03-2020 skierowany do opinii BL;
02-03-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-03-2020 skierowany do konsultacji (SN, PG, NRA, KRRP, RDS, IGTE, KRDP, ZUS, RNZUS, FZZ, NSZZ"S", Lewiatan, BCC, ZRP, PRP, ZPP i RMiŚP);
09-03-2020 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
8.2020-02-21 grupa posłów: KOPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

EW-020-98/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Monika Rosa
Dotyczy nadania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego; modyfikacji składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (dodanie dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się regionalnym językiem śląskim)21-02-2020 skierowany do opinii BL;
21-02-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-02-2020 skierowany do konsultacji (SN, PG, NRA, KRRP, KRRiTV i RDS);
28-02-2020 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
9.2020-02-03 grupa posłów: PSL-Kukiz15Poselski projekt ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego

EW-020-81/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Krzysztof Paszyk
Dotyczy pełnego przywrócenia czci i godności ludzkiej i obywatelskiej posłom na Sejmu II Rzeczypospolitej, represjonowanym za działalność na rzecz obrony demokracji w Polsce przez obóz sanacyjny03-02-2020 skierowany do opinii BL;
03-02-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
12-02-2020 skierowany do konsultacji (SN, KRS, PG, NRA, KRRP i PGRP);
12-02-2020 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją) 
10.2020-01-10 grupa posłów: PSL-Kukiz15Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych

EW-020-58/20

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mieczysław Kasprzak
Dotyczy likwidacji powszechnego obowiązku uiszczania opłaty radiowo-telewizyjnej na rzecz zapewnienia stabilnego finansowania z budżetu państwa ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego10-01-2020 skierowany do opinii BL;
10-01-2020 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
22-01-2020 skierowany do konsultacji (KdsPP, KRRP, KRRiTV, NRA, PG, RDS i SN);
22-01-2020 skierowany do opinii UOKiK (na podstawie art. 16a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej);
12-02-2020 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii (UOKiK) 
11.2019-12-18 grupa posłów: PSL-Kukiz15Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

EW-020-38/19

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Stanisław Tyszka
Dotyczy rozszerzenia zakresu treściowego środków karnych wymierzonych w związku z popełnieniem przestępstw korupcyjnych, zwiększenia transparentności życia publicznego oraz wyeliminowania potencjalnych obszarów konfliktów intersów dotyczących osób publicznych18-12-2019 skierowany do opinii BL;
18-12-2019 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
23-12-2019 skierowany do konsultacji (SN, KRRP, NRA, UODO, PG, PGRP i RDS);
23-12-2019 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
08-01-2020 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
08-01-2020 skierowany do opinii prawnej BAS 
12.2019-12-12 grupa posłów: KOPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

EW-020-32/19

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Sławomir Nitras
Dotyczy wprowadzenia zasady zgodnie z którą majątki odrębne małżonków również podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne13-12-2019 skierowany do opinii BL;
13-12-2019 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
23-12-2019 skierowany do konsultacji (SN, PG, NRA, KRRP, UODO i RDS);
12-02-2020 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS 
13.2019-12-12 grupa posłów: KOPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

EW-020-26/19

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Małgorzata Chmiel
Dotyczy wprowadzenia przepisów, które mają na celu ograniczenie możliwości zamrażania realizacji nowych inwestycji wiatrowych oraz ma na celu zmianę obowiązującej ustawy w zakresie sposobu wyznaczania miejsc, w których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych13-12-2019 skierowany do opinii BL;
13-12-2019 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
19-12-2019 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
19-12-2019 skierowany do konsultacji (KIG, KRRP, NRA, PG, RDS i RMiŚP);
08-01-2020 wycofany przez wnioskodawców 
14.2019-12-12 grupa posłów: KOPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

EW-020-22/19

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Katarzyna Maria Piekarska
Dotyczy wprowadzenia świadczenia dla zwierząt wycofanych ze służby z jednoczesnym poszerzeniem katalogu podmiotów, które korzystają ze zwierząt w celach specjalnych; zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach lub do celów rozrywkowych13-12-2019 skierowany do opinii BL;
13-12-2019 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
23-12-2019 skierowany do konsultacji (NRA, KRRP, PG, RMiŚP, KIG, RDS i KRL-W);
08-01-2020 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4, 6, 7 regulaminu Sejmu);
08-01-2020 skierowany do opinii organizacji samorządowych 


czytaj więcej: www.obpon.pl


źródło: www.obpon.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

×

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wersja mobilna już wkrótce

Ciężko pracujemy nad wersją mobilną...

Tymczasem wypróbuj wersję na komputer.