Prawo

500 plus dla niepełnosprawnych. Od marca 2021 roku zmiana progu dochodowego

18 styczeń 2021

Od 1 marca br. zmieni się próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych czy niesamodzielnych. Nie trzeba będzie składać nowego wniosku.

źródło: fot. pixabay

500 plus dla niepełnosprawnych wprowadzono we wrześniu 2019 roku. Do końca grudnia 2020 roku w całej Polsce wszystkie organy emerytalno-rentowe przyjęły 931083 wniosków o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych, w tym: 645237 wniosków do ZUS, 283380 wniosków do KRUS, 2046 wniosków do ZER MSWiA, 315 wniosków do Wojskowego Biura Emerytalnego oraz 105 wniosków do Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

500 plus dla niepełnosprawnych jest adresowane do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Prawo do tego świadczenia zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Obecnie jest to kwota brutto nie wyższa niż 1700 zł. Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Zatem jeżeli ktoś pobiera emeryturę czy rentę w wysokości 1300 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 400 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1700 zł brutto.

Po waloryzacji, od 1 marca 2021 roku, próg dochodowy wzrośnie. Według projektu ustawy, który jest dopiero procedowany, próg ten ma wzrosnąć do kwoty 1750 zł brutto. Ostateczną kwotę poznamy w lutym. Tak więc jeśli od 1 marca br. emerytura czy renta po waloryzacji będzie wynosiła 1300 zł, to osoba uprawniona otrzyma 450 zł świadczenia dla niepełnosprawnych zakładając, że od marca próg dochodowy będzie wynosił 1750 zł.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że na nowo trzeba złożyć wniosek o to świadczenie. Wniosek należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji trzeba złożyć w instytucji, która wypłaca emeryturę lub rentę, czyli ZUS, KRUS lub w zakładach emerytalno-rentowych (w przypadku mundurówki). Osoby, które nie mają emerytury lub renty, dokumenty składają w ZUS. Również do ZUS wniosek o świadczenie uzupełniające składają osoby, które są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS i w innym organie rentowym, ale to ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny. Wniosek o świadczenie może złożyć sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Można skorzystać z gotowego formularza (ESUN), który jest dostępny na stronie internetowej oraz we wszystkich placówkach ZUS. Zakład udostępnił również wniosek w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek o 500 plus dla niesamodzielnych można złożyć w każdym momencie. Świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym zostaną spełnione wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony zostanie wniosek o to świadczenie....


źródło: www.wykluczeni.pl