Biznes

O funduszu socjalnym

06 luty 2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe, które pracodawca gromadzi na oddzielnym rachunku bankowym, aby wykorzystać je na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe, które pracodawca gromadzi na oddzielnym rachunku bankowym, aby wykorzystać je na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.

Fundusz socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z działów budżetowych i samorządowych (niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają minimum 50 pracowników przeliczając to na pełne etaty. Środki finansowe pochodzą z odpisów o ściśle określonej wysokości.

Ustawa o ZFŚS określa na co mogą być przeznaczone środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusze zgormadzone tam powinny być przeznaczone na pomoc socjalną, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników lub dla tych, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej lub życiowej.Fundusz socjalny można wykorzystać m.in. na:

 • dofinansowanie urlopu pracownika lub jego dzieci,
 • zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi, posiadającego wielodzietne rodziny lub samotnie wychowującego dzieci,
 • dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym,
 • organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci lub z okazji świąt.Nie można natomiast środków z funduszu socjalnego przeznaczyć na:

 • wynagrodzenie pracowników, którzy fundusz obsługują,
 • finansowanie stołówki firmowej,
 • zakup środków trwałych,
 • zapewnienie prywatnej opieki medycznej,
 • finansowanie dojazdów do pracy,
 • imprezy integracyjne, święta i inne okoliczności,
 • edukację pracowników,
 • premie i nagrody.


Pracodawca ma obowiązek rozdysponować środki pomiędzy pracowników uwzgędniając przy tym, aby wysokość i rodzaj pomocy były adekwatne do sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej i zdrowotnej pracownika. Dlatego też nie można wypłacać fudnuszy wszystkim pracownikom w równej kwocie. Nie można również uzależniać wypłacanych środków od rodzaju umowy, wymiaru etatu czy też stażu pracy.Osoby, które mogą starać się o przyznanie prawa do korzystania z funduszu socjalnego, to:

 • pracownicy zatrudnieni w każdym wymiarze etatu oraz członkowie ich rodzin,
 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym,
 • emeryci i renciści - również byli pracownicy i ich rodziny,
 • członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu,
 • pracownicy młodociani, z którymi zakład zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracownicy, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej.


Jeśli pracownik chce skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien złożyć wniosek w zakładzie pracy. To, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, jakie są zasady przyznawania funduszy oraz inne ważne informacje powinny być określone w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu.Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor WERBEO