Niepełnosprawni

PFRON dofinansuje zakup samochodu osobowego (cz.2)

15 marzec 2024

W jaki sposób osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać dofinansowanie zakupu samochodu osobowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), może złożyć wniosek o takie wsparcie? Czy obowiązują jakieś zasady pierwszeństwa przy rozpatrywaniu wniosków przez PFRON?Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność–Aktywność–Mobilność” można złożyć w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/:


 • przez teletransmisję danych;
 • w oddziale PFRON – przy pomocy pracownika oddziału.

W celu złożenia wniosku osoba zainteresowana będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym. Niezbędne jest także posiadanie wcześniej założonego konta na platformie SOW.

W treści wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego ze środków PFRON w ramach programu „Samodzielność–Aktywność–Mobilność” należy dokonać wyboru rodzaju dofinansowania, o które ubiega się wnioskodawca, a mianowicie wskazać, czy chodzi o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy, czy też o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera. Co więcej, wnioskodawca jest zobligowany do wskazania przewidywanej ceny brutto zakupu dostosowanego samochodu osobowego.


Wniosek o dofinansowanie to nie wszystko

Do złożenia wniosku potrzebne będzie:

 • odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź też orzeczenia, które w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • odwzorowanie cyfrowe aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku;
 • cyfrowe odwzorowanie potwierdzenia posiadania prawa jazdy kategorii B (w sytuacji gdy o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego ubiega się kierowca z niepełnosprawnością),
 • odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa (w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością)
 • odwzorowanie cyfrowe postanowienia o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy,
 • zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.


Zanim wnioskodawca złoży za pośrednictwem SOW elektroniczny wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, konieczne będzie zaakceptowanie oświadczeń, które należy zaznaczyć w SOW, przy czym do wniosku o dofinansowanie zakupu auta nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń. Do oświadczeń tych należą:

 • oświadczenie wnioskodawcy lub opiekuna prawnego wnioskodawcy, iż nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu;
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz będzie go używał zgodnie z celem programu;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że osoba niepełnosprawna nie została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;


Natomiast opcjonalnie można zaakceptować również:

 • oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku. Nie jest to oświadczenie wymagane w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, niemniej jednak powinni je złożyć beneficjenci programu, którzy ukończyli 65 lat i pozostają czynni zawodowo;
 • oświadczenie o liczbie osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym – jeżeli dotyczy. Złożenie tego oświadczenia pociąga za sobą konieczność dostosowania samochodu, tak by możliwa była jednoczesna podróż tym samochodem wszystkich osób wskazanych w tym oświadczeniu.


Które wnioski będą rozpatrywane jako pierwsze?

Wraz z upływem terminu składania wniosków w obecnej turze naboru, w każdym oddziale PFRON utworzona zostanie lista rankingowa złożonych wniosków. Podstawą ułożenia wspomnianej listy będzie suma liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Chodzi tu o następujące kryteria punktowe:

 • osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia - 1 punkt;
 • osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia - 1 punkt;
 • co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, o ile samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania - 1 punkt;
 • osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo – 1 punkt. Jak już wspomniano, osoby te powinny złożyć oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie mają obowiązek złożyć również osoby prowadzące działalność gospodarczą.


Jeśli co najmniej dwa wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, to wówczas o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia wniosków.

W przypadku, gdy dany wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będących w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego ze środków PFRON w ramach programu „Samodzielność–Aktywność–Mobilność” potrwa do 31 marca 2024 r.


Autor: Paweł Kawka, Redaktor OBPON