Niepełnosprawni

Wyjaśnienie PFRON dotyczące wsparcia dla branży turystycznej

16 październik 2020

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 od dnia 15 października 2020 r. na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01. 0.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

źródło: fot. pixabay

Ulga ta będzie miała istotny wpływ na wsparcie udzielane przez PFRON w postaci dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Stosownych wyjaśnień w tym zakresie udzielił PFRON w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej www.pfron.org.pl. Wynika z niego, że podmiot zatrudniający, wykonujący działalność w zakresie wymienionych podklas (przeważający rodzaj działalności gospodarczej), korzystający z możliwości zwolnienia z opłacania składek ZUS, we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń powinien wykazać koszty płacy, bez uwzględnienia składek ZUS (pozycja 52 formularza INF-D-P - koszty płacy bez składek ZUS, a pozycja 53 formularza INF-D-P - bez pomniejszenia z tytułu zwolnienia z opłacania składek do ZUS). Poza tym Fundusz w komunikacie wyjaśnia, że: "(…)

Pracodawca uprawniony do zwolnienia z płatności składek ZUS, który w składanych wnioskach (za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. lub czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. - w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia pracownikowi) uwzględni składki ZUS w kosztach płacy pracowników niepełnosprawnych (poz. 52 w załączniku INF-D-P), zobowiązany jest sporządzić korektę wniosków Wn-D z załącznikami i wykazać w poz. 52 w załączniku/ach INF-D-P faktycznie poniesione koszty płacy, tj. wyłącznie wynagrodzenie netto i zaliczkę na podatek dochodowy. Ponadto gdy należna za te okresy sprawozdawcze kwota dofinansowania zmniejszy się, to należy zwrócić kwotę pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, powodujących obowiązek zwrotu było niezależne od pracodawcy. Pracodawca informuje PFRON pisemnie o tym, iż obowiązek zwrotu był niezależny od pracodawcy".

Jeśli chodzi o kwestię refundacji składek ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach wymienionych podklas przeważający rodzaj działalności, to o ile skorzystają z możliwości zwolnienia, wówczas nie składają wniosku Wn-U-G do PFRON za miesiące, których dotyczy zwolnienie z opłacania składek. Gdyby natomiast wniosek Wn-U-G został złożony i została wypłacona refundacja za te miesiące, to zgodnie z wyjaśnieniami Funduszu beneficjent zobowiązany jest: "(…) sporządzić zerującą korektę wniosku Wn-U-G i zwrócić kwotę pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych".

Tak jak w przypadku dofinansowania wynagrodzeń odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu było niezależne od niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Poza tym, przedsiębiorca zobowiązany jest pisemnie poinformować PFRON o tym, iż obowiązek zwrotu był od niego niezależny. Korekta wniosku powinna zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty (poz. 17, 18 oraz 23 wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 45 we wniosku Wn-U-G)....

źródło: www.gofin.pl