Niepełnosprawni

Ogłoszenie konkursu grantowego „Dostępność ponad barierami”

05 maj 2021

Ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2021 roku konkursu grantowego nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”

źródło: fot. pixabay

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

I. Cel i przedmiot konkursu

    Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

    Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy projekt grantowy

    W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5:

    1) zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,

    2) wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,

    3) wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,

    4) poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.

    Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku zadań, o których mowa w ust. 1. Koszty związane z realizacją projektu mogą obejmować, między innymi, następujące kategorie kosztów:

    1) dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

    2) zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego,

    3) dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej.

    W zakresie dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

    1) koszty inwestycji w obiektach turystyczno-rekreacyjnych, zapewniających dostępność tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym częściowa lub całkowita przebudowa, adaptacja pomieszczeń;

    2) koszty likwidacji barier w poruszaniu się, w szczególności:

    a) budowa lub modernizacja pochylni i dojścia do obiektu, zapewniających dostępność do tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami,

    b) dostawa, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy wewnętrznej lub przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,

    c) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

    d) roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,

    e) zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych,

    f) przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,

    g) montaż domofonów, włączników światła na wysokości (max 1,1 m),

    h) wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami;

    3) koszty likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności:

    a) zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,

    b) zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku,

    c) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,

    d) oznakowanie wyposażenia i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla,

    e) zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących komunikowaniu się,

    f) zakup i montaż wzmacniacza do telefonu,

    g) zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra).

    4. W zakresie zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

    1) koszty zakupu sprzętu sportowego i turystycznego dostosowanego do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

    2) koszty zorganizowania lub wynajęcia usług specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnościami,

    3) koszty specjalistycznej opieki asystenckiej i opiekuńczej, usługi tłumacza języka migowego,

    4) koszty przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami bazy noclegowej,

    5) koszty przystosowania zaplecza rekreacyjnego.

    W zakresie dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

    1) koszty przeszkolenia przewodników i kadry w zakresie organizacji, obsługi usług i imprez dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,

    2) koszty tworzenia lub rozbudowy bazy informacyjnej o ofercie turystycznej i rekreacyjnej dostępnej dla turystów z niepełnosprawnościami,

    3) koszty oznakowania dostępnych obiektów turystycznych i szlaków turystycznych (specjalnym znakiem graficznym),

    4) koszty promocji i popularyzowania form turystyki nastawionej na integrację społeczną, a także dobrych praktyk w zakresie dostępnej infrastruktury turystycznej,

    5) koszty inicjatyw turystyczno-rekreacyjnych sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,

    6) koszty przygotowania informatorów i folderów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

    Realizowane w projekcie grantowym działania nie mogą powielać zadań, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub są finansowane z innych środków publicznych.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków///

czytaj więcej: www.pfron.org.pl


autor: Departament ds. Polityki Regionalnej

źródło: www.pfron.org.pl