Biznes

Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

21 lipiec 2021

W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

źródło: fot. pixabay

Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej do obrotu gospodarczego wywołało też zmiany w ustawie o rachunkowości. Wycena bilansowa kapitału zakładowego prostej spółki akcyjnej nastąpi w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Jednak ze względu na fakt, że akcje prostej spółki akcyjnej nie mają wartości nominalnej, wycena kapitału nie może nastąpić w wartości nominalnej, dlatego wycena ta stanowi wyjątek od zasady wyceny kapitałów własnych innych spółek kapitałowych.

Prosta spółka akcyjna, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jest spółką kapitałową, w związku z tym odnoszą się do niej takie same obowiązki, jak w przypadku innych spółek kapitałowych. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości:

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

W prostej spółce akcyjnej wkłady mogą być objęte w postaci wkładu pieniężnego lub niepieniężnego oraz - tylko w przypadku tej spółki - w formie świadczenia usług. W związku z tym należy odpowiednio prezentować w informacji dodatkowej sposób, w jaki wkład na kapitał został wniesiony.

W załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w ust. 1 w pkt 19, należy wskazać: liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne albo świadczenie pracy lub usług.

Należy podkreślić, że proste spółki akcyjne, tak jak inne spółki kapitałowe, mogą być jednostkami mikro lub małymi pod względem sprawozdawczości finansowej. Oznacza to, że w przypadku odpowiedniej uchwały organu zatwierdzającego mogą sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 lub 5 do ustawy o rachunkowości.

Proste spółki akcyjne mogą też korzystać ze wszystkich uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które są przewidziane przez przepisy ustawy o rachunkowości dla jednos­tek mikro i małych.

Roczne sprawozdanie finansowe prostej spółki akcyjnej nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta ze względu na formę prawną tego podmiotu. Tak jak w przypadku pozostałych jednostek jej sprawozdanie finansowe podlega badaniu, jeżeli w odniesieniu do przychodów netto ze sprzedaży, sumy bilansowej lub średniorocznego zatrudnienia zostały przekroczone dwie z trzech określonych wielkości:

  1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;

  2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro;

  3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro....


źródło: www.inforfk.pl