Prawo

Stosowanie Kodeksu cywilnego w stosunku pracy

22 marzec 2022

Prawo pracy ma od wielu dekad status autonomicznego źródła normatywnego, trzeba jednak pamiętać, że w porównaniu do innych dziedzin, takich jak na przykład prawo cywilne, stanowi dość młodą dyscyplinę. Ścisły związek prawa pracy z normami cywilnymi jest oczywisty, ponieważ właśnie z tych reguł cywilistycznych wykształciły się konstrukcje tworzące ogół zasad dotyczących stosunku pracy. Czy istnieją sytuacje kiedy ma miejsce stosowanie Kodeksu cywilnego w zakresie prawa pracy? Jakie są obecne powiązania tych dwóch systemów prawnych? Ten temat poruszamy w poniższym artykule.

źródło: fot. pixabay

Stosowanie Kodeksu cywilnego do stosunków pracy – podstawa prawna

Prawo pracy obejmuje swym zakresem nie tylko ustawy, lecz także akty normatywne niższej rangi, a nawet przepisy zakładowe oraz porozumienia zbiorowe. Niezależnie jednak, o jakim zbiorze regulacji mówimy, należy pamiętać, że musi on pozostawać w zgodzie z najważniejszą regulacją dotyczącą stosunku pracy. Chodzi w tym przypadku o Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwaną dalej kp.

Kodeks pracy, pomimo swej odrębności w ramach krajowego systemu prawnego, nie zawiera regulacji w niektórych kwestiach ważnych z punktu widzenia indywidualnych stosunków pracy. W takich przypadkach należy się posiłkować postanowieniami prawa cywilnego. W przepisach końcowych Kodeksu pracy zostało określone upoważnienie ustawowe do takiego działania.

W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 300 kp).

Powyżej przywołany zapis odsyła zatem do przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zwanej dalej kc. Odwołanie do postanowień Kodeksu cywilnego ma ogólny charakter, czyli Kodeks pracy nie określa konkretnych unormowań prawa cywilnego, które mają być zastosowane, wskazuje natomiast okoliczności uzasadniające takie działanie.....
autor: Grażyna Rompel

źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl