Prawo

Praca zdalna i kontrola trzeźwości. Kiedy zmiany w kodeksie pracy wejdą w życie?

21 sierpień 2022

Druga połowa 2022 r. upłynie pracodawcom pod znakiem zmian w prawie pracy. W Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy wprowadzającym pracę zdalną i kontrolę trzeźwości. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Mariola Maląg w swojej ostatniej wypowiedzi wskazała na możliwy termin wejścia przepisów w życie.

źródło: Canva.com

Etap prac sejmowych

W czerwcu 2022 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy, jednak prace nad samym projektem trwają blisko dwa lata. Wprowadza on grupę przepisów normujących pracę zdalną i kontrolę trzeźwości. Te długo oczekiwane zmiany powinny zostać wprowadzone jeszcze jesienią tego roku, jak wskazuje Mariola Maląg - minister rodziny i polityki społecznej.
Projekt przeszedł I czytaniu w Sejmie. Dalsze prace zaplanowane są dopiero na połowę września 2022 r. Środowiska pracodawców zgłaszają liczne zastrzeżenia do projektu, w tym przede wszystkim do bardzo krótkiego vacatio legis, jakie zostało przewidziane w projektowanych przepisach. Zapowiada się intensywny okres przed pracodawcami.

Praca zdalna

Możliwość stosowania pracy zdalnej została wprowadzona w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w związku z epidemią. Rozwiązanie to wkrótce ma zostać zastąpione przez nowe przepisy wprowadzone do kodeksu pracy.

Kiedy praca zdalna będzie możliwa?

Praca zdalna będzie mogła zostać wprowadzona całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uzgodnienia w zakresie pracy zdalnej będą mogły być poczynione już przy zatrudnianiu pracownika, ale także w trakcie trwania stosunku pracy. Inicjatywa w tym zakresie należy do każdej ze stron stosunku pracy.

Drugą możliwością będzie stosowanie przez pracodawcę pracy zdalnej na podstawie wydanego przez niego polecenia. Takie rozwiązanie będzie mogło być zastosowane w dwóch przypadkach:

  1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  2. w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Ostatnią opcją będzie okazjonalna praca zdalna udzielana pracownikowi na jego wniosek. Wymiar takiej pracy został ustalony na 24 dni w roku kalendarzowym.

Konieczny regulamin?

Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi albo regulaminie. W przypadku, gdy u pracodawcy nie występują związki zawodowe, regulamin musi zostać skonsultowany z przedstawicielami pracowników. W razie braku takich uregulowań zasady będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w poleceniu pracodawcy albo w porozumieniu z pracownikiem.

Ustawa określa zakres obowiązkowych postanowień, które będą musiały zostać zawarte w porozumieniu z związkami zawodowymi albo regulaminie, a także poleceniu i porozumieniu z pracownikami. Największe kontrowersje wzbudza kwestia ustalenia ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, których celem ma być rekompensata kosztów poniesionych przez pracowników w związku z pracą zdalną. Środowiska pracodawców zgłaszają praktyczne problemy jakie mogą wystąpić, jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnym kształcie.

Kontrola trzeźwości

Wprowadzenie do kodeksu pracy kompleksowej regulacji dotyczącej kontroli trzeźwości należy ocenić pozytywnie. Celem stosowania takiej kontroli ma być zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia przez pracodawcę. Z tych samych powodów pracodawca może wprowadzić kontrolę pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu.


Czytaj więcej: info.pl

Źródło: info.pl