Biznes

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec osób z niepełnosprawnościami w świetle kryteriów ESG

03 kwiecień 2024

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wszystkim pracownikom, w tym osobom niepełnosprawnym, jest fundamentalnym obowiązkiem każdego pracodawcy. W kontekście kryteriów ESG (environment, society, governance) rośnie znaczenie odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i zdrowia osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.Główne przepisy regulujące BHP osób niepełnosprawnych w Polsce zostały zapisane w Kodeksie pracy, który zawiera ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązki pracodawcy i pracowników. Ponadto kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które określa szczegółowe wymagania dotyczące BHP, m.in. dotyczące wyposażenia stanowisk pracy, środków ochrony indywidualnej, czy szkoleń BHP. natomiast w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nałożono na pracodawców obowiązek dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dostosowanie to może obejmować zakup odpowiedniego sprzętu, zmianę organizacji pracy, zapewnienie odpowiedniej pomocy technicznej. Oprócz tego pracodawca winien zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednie środki ochrony indywidualnej, które powinny być dobrane do potrzeb każdego pracownika. Co ważne, a o czym często pracodawcy zapominają to konieczność przeprowadzania częstych szkoleń BHP z uwzględnieniem specyfiki pracy osób niepełnosprawnych. Szkolenia te powinny uwzględniać zagrożenia, na jakie narażone są osoby niepełnosprawne w miejscu pracy oraz sposoby ich unikania.

W kontekście ESG i BHP osób niepełnosprawnych szczególne znaczenie ma aspekt społeczny poprzez budowanie przez pracodawcę odpowiedniej kultury, zaufania i odpowiedzialności za osoby niepełnosprawne. przestrzeganie przepisów BHP wobec osób niepełnosprawnych świadczy o dobrym zarządzaniu firmą i jej dbałości o dobrostan pracowników. Korzyści jakie z tego płyną to zwiększenie reputacji firmy, gdyż przedsiębiorstwo, które dba o BHP osób niepełnosprawnych, jest postrzegane jako odpowiedzialny i godny zaufania partner. Dbałość o osoby niepełnosprawne przedkłada się na wzrost ich zaangażowania jako pracowników, gdyż pracownicy, którzy czują się bezpieczni i zdrowi w miejscu pracy, są bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoje obowiązki. Natomiast przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pomoże zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, co pozwoli obniżyć koszty prowadzenia firmy.

Przykładowe działania ESG jakie pracodawca może przedsiębrać w zakresie BHP osób niepełnosprawnych to:
  • przeprowadzenie audytu ESG z uwzględnieniem kwestii BHP osób niepełnosprawnych. Audyt pozwoli na identyfikację obszarów, w których firma może poprawić swoje działania;
  • wdrożenie polityki ESG uwzględniającej zasady BHP osób niepełnosprawnych. Polityka powinna określać cele i działania firmy w tym zakresie;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca może pomóc firmie w pozyskaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie BHP osób niepełnosprawnych;
  • dostosowanie infrastruktury firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowanie może obejmować m.in.: montaż podjazdów i wind, dostosowanie toalet, oznakowanie w języku Braille'a;
  • zapewnienie dostępności materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, poprzez tłumaczenie materiałów na język migowy, czy przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej z możliwością odczytu przez syntezator mowy.

Podsumowując zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy osobom niepełnosprawnym jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również moralnym i biznesowym. Wdrażanie zasad BHP w kontekście kryteriów ESG może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak zwiększenie reputacji przedsiębiorstwa, wzrost zaangażowania pracowników i poprawa ich efektywności pracy. Coraz więcej firm dostrzega znaczenie ESG i wdraża strategie ESG w swojej działalności, gdyż konsumenci coraz częściej wybierają produkty i usługi firm, które działają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dbając o środowisko, swoich pracowników i społeczności,  w tym osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogusław Twardy, Konsultant OBPON