Prawo

W czasie epidemii nie będzie można zwolnić pracownika z powodu absencji chorobowej

08 kwiecień 2021

Jest nowy projekt zmiany ustawy o COVID-19. Nowelizacja ma uniemożliwić pracodawcy zwolnienie pracownika z powodu absencji chorobowej w czasie epidemii koronawirusa.

źródło: fot. pixabay

Do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt zakłada dodanie do ustawy o COVID-19 nowego przepisu. Ma on zawiesić podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów, o których mowa w art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Chodzi tu o terminy, po upływie których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie długotrwałej choroby pracownika. Jest to możliwe, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

    dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Projektowane rozwiązanie zakłada zatem, że czasie epidemii koronawirusa pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika z powodu jego absencji chorobowej.

Według projektu nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych....

źródło: www.inforfk.pl