Prawo

Zmiany w kodeksie pracy, dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców w 2022 r.

12 maj 2021

Już w 2022 r. będą musiały zostać dostosowane przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego do przyjętej w 2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej work-life balance. Oznacza to zmiany w urlopach rodzicielskich.Unijna dyrektywa zakłada, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej wdroży do swojego porządku prawnego 2-miesięczne, urlopy rodzicielskie dla jednego z rodziców, co ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r.

źródło: fot. pixabay

Dyrektywa work-life balance

Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z:

  1. urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym;
  2. elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

2 miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojca

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Nowe regulacje  zawierają wiele rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich, np. w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i elastycznej organizacji czasu pracy. Część z nich - jak np. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka - funkcjonuje już w polskim ustawodawstwie. Znaczącą zmianą będzie rozszerzenie i wydłużenie urlopu tylko dla ojców.

Urlop macierzyński w 2021 r.

Wymiar urlopu macierzyńskiego został określony w art. 180 kodeksu pracy, zgodnie z którym Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

    20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
    31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
    33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
    35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
    37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Ponadto obwowiązujące przepisy przewidują, że przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami matka, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

    pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
    przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Urlop dla ojca w kodeksie pracy

Na mocy obowiązujących przepisów ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego......

czytaj więcej: www.pit.pl


autor: Ewelina Czechowicz

źródło: www.pit.pl