Biznes

Ulga na start - co straci przedsiębiorca?

11 czerwiec 2021

Ulga na start to wsparcie na początek prowadzenia działalności i zwolnienie ze składek ZUS. Kto może z ulgi skorzystać? Jak długo obowiązuje ulga na start? Co można stracić?

źródło: fot. pixabay

Czym jest ulga na start?

Ulga na start to zwolnienie z płacenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi do 10. dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności i zgłoszeniu do ubezpieczeń powinien złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA i zapłacić składkę.

Ulga na start nie dotyczy zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna w 2021 roku przy najniższej podstawie wynosi 381,81 zł miesięcznie.

Kto jest zwolniony z płacenia składki zdrowotnej?

Z opłacania składki zdrowotnej zwolnieni są:

    emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia, a przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury

    osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, z założeniem, że przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury

    osoby pobierające zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start skierowana jest do przedsiębiorców, którzy:

    są osobami fizycznymi (prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)

    podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie, co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia

    nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali na etacie w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności

    nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Jak długo działa ulga na start?

Ulga zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek. Z ulgi można przestać korzystać w dowolnym momencie.

Minusy ulgi na start

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na korzystanie z ulgi na start, w przypadku choroby nie otrzyma:

    zasiłku chorobowego
    świadczenia rehabilitacyjnego
    zasiłku macierzyńskiego
    zasiłku opiekuńczego.

Brak składek na ubezpieczenie emerytalne w konsekwencji spowoduje, że nie będzie uwzględniony ten okres przy ustalaniu prawa do emerytury (nie wlicza się do okresu składkowego) i nie podwyższy wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

Podstawa prawna

  Art. 18a-18aa Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  Art. 79, art. 81, art. 85 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Art. 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów...

autor: Agnieszka Gorczyca

źródło: www.infor.pl