Biznes

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

21 styczeń 2022

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie wdraża tego programu. Wyłączenie to nie jest bezterminowe. Warunkiem posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy jest spełnienie przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych kryterium zatrudnienia i przynajmniej jednego z dwóch kryteriów finansowych.

źródło: fot. pixabay

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

    zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie ojcowskim, rodzicielskim lub wychowawczym, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Ważne dwa ostatnie lata obrotowe

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. W przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Przedsiębiorca, którego rokiem obrotowym jest rok kalendarzowym, powinien sprawdzić, czy spełniał warunki uznania go za mikroprzedsiębiorcę co najmniej w 2021 roku lub w 2020 roku. Jeśli nie, ma obowiązek uruchomić PPK....


czytaj więcej: www.inforfk.pl

źródło: www.inforfk.pl