Prawo

Zaplanowany urlop, ale czy możesz go wykorzystać?

16 maj 2023

Sezon urlopowy 2023 rozkręca się na całego. Wraz z tym pojawiają się pytania o to czy firmy powinny sporządzić plan urlopów. Kiedy dla firm jest to obowiązkowe?

źródło: Canva.pl

  • Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy jego wymiar - w zależności od stażu pracy - wynosi 20 lub 26 dni. 
  • Przysługuje on każdemu pracownikowi, ale na skorzystanie z niego w konkretnym  terminie musi wyrazić zgodę pracodawca. Czy aby odbyło się to zgodnie z prawem pracy, konieczne jest stworzenie planu urlopów w firmie? Czy wystarczy złożenie wniosku i zatwierdzenie go przez szefa?
  • Warto pamiętać, że pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli jego termin wynikałby z planu urlopów.


Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Taki dokument powinien stworzyć pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w firmie. W kodeksie zapisano również, że przygotowując plan należy zostawić "wolne" cztery dni urlopu na żądanie dla pracownika.
Czy to oznacza, że w każdej firmie musi być opracowany plan urlopów? Niekoniecznie.


W jakich sytuacjach konieczne jest opracowanie planu urlopów?

Kwestie te w odpowiedzi na interpelację posła Filipa Kaczyńskiego wyjaśniła minister pracy Marlena Maląg. Jak tłumaczy, pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa. Dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa - w takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 § 11 k.p.). 

Co w sytuacji, kiedy związek zawodowy działa i nie zgadza się z przedstawionym przez firmę planem urlopowym?

- Przepisy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową jedynie w zakresie ustalenia, czy sporządzać plan urlopów, czy też nie dokonywać tej czynności - wyjaśnia minister Marlena Maląg. 

Z kolei w sytuacji, kiedy w danym zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, organizacje te powinny przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko w chwili, gdy ten wystąpi do nich z zapytaniem o wyrażenie zgody na nie sporządzanie planu urlopów. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. z 2022 poz. 854), jeżeli organizacje związkowe albo reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2, z których każda zrzesza co najmniej 5 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy, nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni od dnia przekazania im przez pracodawcę planu urlopów, decyzje w sprawie jego ustalenia podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Minister podkreśla, że przedstawione przez organizacje stanowisko ma wiążący dla pracodawcy charakter jedynie w przypadku, gdy zostało wspólnie przez nie uzgodnione.

- Jeżeli zakładowe organizacje związkowe ­ we wspólnie uzgodnionym stanowisku wyraziły wolę sporządzenia planu urlopów, to pracodawca powinien przygotować ten plan zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy, przy czym nie musi on ustalać jego treści w porozumieniu z organizacjami związkowymi - podsumowuje minister Maląg.


Czy sporządzenie planu urlopów jest równoznaczne z przyznaniem dni wolnych?

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca z kolei uwagę, że funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania od pracodawcy zgody na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę, tym samym pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie dni wolnych, nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów.

- Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika - możemy przeczytać na stronie PIP.


Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników na etacie?

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dni wolnych nie można się zrzec czy zamienić ich na ekwiwalent pieniężny (jest to możliwe tylko w jednej sytuacji). Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:


  • 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.


Od końca kwietnia za sprawą wejścia w życie unijnej dyrektywy work-life balance, w wachlarzu różnego rodzaju dni wolnych, jakie przysługują pracownikom, pojawiły się kolejne pozycje.

Wprowadzone zostało zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

Pojawił się również nowy typ urlopu opiekuńczego, który wynosi do 5 dni w roku kalendarzowym. Pracownik może z niego skorzystać, gdy będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu czy małżonkowi/małżonce) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Jednak ten urlop jest bezpłatny.
Źródło informacji: pulshr.pl