Prawo

Rozliczenia niezapłaconych faktur według nowych zasad

30 czerwiec 2020

Tarcza antykryzysowa 4 wprowadziła zmiany m.in. w korzystaniu z ulgi na złe długi. Rozwiązania przewidziane dla dłużników cały czas są problematyczne. Niejasności dotyczą np. pojęcia poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – pisze Marek Urbaniak, konsultant w zespole ds. podatków pośrednich w KPMG w Polsce.

źródło: www.prawo.pl

W tarczy antykryzysowej 4 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) wprowadzono preferencję w uldze na złe długi dla wierzycieli. Zmiana polega na możliwości skorzystania z ulgi na złe długi, w zakresie odliczania wierzytelności, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta – dla podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, kiedy te konsekwencje miały miejsce. Wprowadzono także preferencję dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Będą oni mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Powyższe regulacje weszły w życie dnia 24 czerwca br. Zastrzeżenia może budzić, podobnie jak w wypadku obowiązującego już szczególnego rozwiązania dla dłużników, niejasność terminu „poniesienie negatywnych negatywne konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Sama ulga na złe długi w podatkach dochodowych obowiązuje od 1 stycznia. Jej konstrukcja zbliżona do ulgi na złe długi obowiązującej w podatku VAT z adaptacją do różnic pomiędzy podatkami dochodowymi a podatkiem od towarów i usług.
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Wierzyciel wykazuje przychód i płaci od niego podatek w miesiącu wystawienia faktury. Jeśli w ciągu 90 dni od upływu terminu do uregulowania zobowiązania nie otrzyma płatności od kontrahenta, może zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość nieuregulowanego zobowiązania. Analogicznie, w przypadku uregulowania należności już po dniu złożenia deklaracji podatkowej z korektą, wierzyciel zwiększy podstawę obliczenia podatku w deklaracji podatkowej za rok, w którym została uregulowana należność.

By ulga miała zastosowanie, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

    dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

    od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności,

    transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozliczenie kosztów w PIT i CIT

Podatnik zaliczy do kosztów podatkowych swój wydatek na zasadach określonych w ustawach o podatkach dochodowych. Jeśli później okaże się, że nie uregulował płatności, jest obowiązany zwiększyć podstawę obliczenia podatku o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość nieuregulowanego świadczenia pieniężnego. Zwiększenia dokonuje się w deklaracji składanej za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. Podatnik powinien dokonać zwiększenia, jeśli do dnia złożenia deklaracji zobowiązanie nie zostało uregulowane. W przypadku jego późniejszego uregulowania, podatnik zmniejszy podstawę obliczenia podatku lub zwiększa stratę w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.

Ulga nie jest symetryczna – wierzyciel ma możliwość jej zastosowania, zaś dłużnik obowiązek....

czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Marek Urbaniak

źródło: www.prawo.pl