Prawo

Rząd da pracodawcom więcej czasu na uaktualnienie badań okresowych pracowników

20 listopad 2020

Z obecnych 60 do 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rząd chce wydłużyć okres, w jakim pracodawcy i pracownicy będą mieli obowiązek uaktualnienia badań okresowych. O 180 dni wydłużona zostanie też ważność badań okresowych i kontrolnych, które przestały być aktualne po 7 marca 2020 r. Propozycja została zgłoszona jako poprawka klubu PiS do projektu nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19, nad którym pracuje Sejm.

źródło: www.prawo.pl

Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, popularnie zwanej ustawą w sprawie COVID-19 (druk sejmowy nr 704). W dodatkowym sprawozdaniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk sejmowy nr 709-A) zgłoszone zostały przez klub parlamentarny PiS dwie poprawki, których celem jest wydłużenie okresu, jaki po zakończeniu pandemii będą mieli przedsiębiorcy na uaktualnienie badań okresowych swoich pracowników.

Nie wiadomo jeszcze kiedy projekt będzie przedmiotem głosowania w Sejmie.

O tym, że może być z tym problem już pisaliśmy. W tej sprawie interweniowały nawet organizacje przedsiębiorców, które z postulatem wydłużenia ustawowego terminu zwróciły się do strony rządowej. Pracodawcy obawiają się bowiem, że przedłużająca się pandemia COVID-19 spowoduje wydłużenie się kolejki pracowników, którzy te badania okresowe będą musieli zrobić. W efekcie pracodawcy i pracownicy mogą mieć problem z dotrzymaniem przewidzianego przez prawo terminu 60 dni na uaktualnienie badań. I właśnie temu mają zaradzić zgłoszone właśnie poprawki poselskie.

Wydłużenie okresu na zrobienie badań i ważności samych badań

Taką propozycję zawiera poprawka nr 5 do projektu, w której proponuje się nowe brzmienie art. 12a ust. 2 i ust. 3. Zgodnie z propozycją posłów PiS, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

W przypadku zaś braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

Co ważne, orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza straci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten będzie mógł przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika....

czytaj więcej: www.prawo.plautor: Grażyna J. Leśniak

źródło: www.prawo.pl