Kariera

Wynagrodzenie przy zmianie wymiaru etatu

12 styczeń 2021

Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia. Zmiana etatu w trakcie miesiąca (obniżenie lub podwyższenie) wymaga przeliczenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za pracę. Przepisy kodeksowe nie wskazują sposobu obliczenia wynagrodzenia w takiej sytuacji. W praktyce oddzielnie ustala się wynagrodzenie w okresie przed zmianą i po zmianie.

źródło: shutterstock.com, www.pit.pl

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy określa liczbę dni i godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oblicza się go, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym, na podstawie art. 130 K.p., tj.:

    mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
    dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających),
    obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W razie zmiany wielkości etatu w trakcie miesiąca obliczeń wynagrodzenia dokonuje się odrębnie dla obu części miesiąca, w których obowiązują inne wielkości etatu i czasu pracy.

Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca.

Przepisy z zakresu prawa pracy regulujące ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie różnych absencji nie określają zasad obliczania tego wynagrodzenia w przypadku, gdy w trakcie miesiąca nastąpiło obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia połączone ze zmianą wymiaru etatu. W kwestii tej wypowiedział się Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 6 kwietnia 2009 r., znak: GPP-471-4560-24/09/PE/RP.GIP stwierdził w nim, że, aby obliczyć stałe miesięczne wynagrodzenie przy zmianie tego wynagrodzenia w trakcie miesiąca, należy ustalić stawkę godzinową wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Przepis ten stanowi, że miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin (nominalnych) przypadających do przepracowania w miesiącu. Uzyskaną w wyniku tych przeliczeń stawkę należy pomnożyć przez liczbę godzin, jaką pracownik przepracował zgodnie z wymiarem czasu pracy przez część miesiąca przed zmianą wynagrodzenia (i etatu). Ustalona kwota stanowi wynagrodzenie za część miesiąca przepracowanego według dotychczasowego wymiaru. W ten sam sposób należy obliczyć wynagrodzenie za drugą część miesiąca po zmianie wielkości etatu i wynagrodzenia. Suma obliczonych kwot stanowi wynagrodzenie przysługujące za cały miesiąc pracy.

Co ważne, wynagrodzenie za każdą część miesiąca przy zmianie w trakcie miesiąca poborów i etatu oblicza się odrębnie, w oparciu o wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy obowiązujący w danej części miesiąca.

Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca może być wprost proporcjonalna do wymiaru etatu pracownika. W takim przypadku przeliczona stawka wynagrodzenia za godzinę pracy pozostaje bez zmian. Aby uzyskać wynagrodzenie za cały miesiąc, należy wówczas stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin pracy w różnych wymiarach czasu pracy w każdej z części miesiąca.

W sytuacji odwrotnej, czyli gdy zmiana wynagrodzenia nie jest wprost proporcjonalna do wielkości etatu pracownika, ustalenia wynagrodzenia za każdą część miesiąca należy dokonać odrębnie. Stawkę godzinową uzyskuje się wtedy z wynagrodzenia należnego w danej części miesiąca (przykład 1).

W przypadku gdy w trakcie miesiąca zmienia się tylko wynagrodzenie, a wielkość etatu pozostaje bez zmian, wynagrodzenie oblicza się oddzielnie za okres przed zmianą i po zmianie wynagrodzenia (przykład 2)....

czytaj więcej: www.pit.pl


źródło: www.pit.pl