Biznes

Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS?

23 luty 2021

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do tego zwolnienia mają jednak tylko określone branże.

źródło: shutterstock.com, www.pit.pl

Tylko konkretne branże

Z dniem 1 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152). Na podstawie przepisów tego rozporządzenia można skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za kolejne miesiące. Podmioty uprawnione do tego zwolnienia podzielono jednak na dwie grupy, z których jedna może być zwolniona z opłacenia składek tylko za styczeń 2021 r., natomiast druga - za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

W przypadku płatnika opłacającego składki na własne ubezpieczenia zwolnieniem zostanie objęta kwota składek naliczonych od najniższej obowiązującej go podstawy wymiaru.

Warunki do spełnienia

Warunkiem udzielenia przez ZUS zwolnienia z opłacenia składek jest:

    prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającej działalności oznaczonej określonym kodem PKD (patrz tabela),

    uzyskanie w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego i
    zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Zwolnienie, o którym mowa, przysługuje niezależnie od liczby osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS jest również przesłanie dokumentów rozliczeniowych odpowiednio za styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. w terminie do 28 lutego 2021 r. (chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Trzeba złożyć wniosek

Wniosek o udzielenie zwolnienia za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. należy przekazać na druku RDZ-B7. Płatnik powinien go przesłać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 31 marca 2021 r....

czytaj więcej: www.pit.pl


autor: Dorota Wyderska

źródło: www.pit.pl