Praca

Wypadek przy pracy. Kto odpowiada za wypadek w pracy. Komu przysługuje odszkodowanie? Co jeśli do wypadku w pracy doszło z winy pracownika?

22 styczeń 2020

Przepisy nakładają na pracodawcę szczególne obowiązki w kwestii zgłaszania wypadków przy pracy i reagowania na nie. Jeśli do wypadku doszło z winy pracownika, nie należy mu się odszkodowanie. Nie dotyczy to wypadków śmiertelnych.

źródło: fot. 123RF, strefabiznesu.pl

Wypadek w pracy to nagłe zdarzenie mające miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych wywołane z przyczyn niezależnych od pracownika (przyczyny zewnętrzne), powodujące uraz, a w wyniku tego uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Pracownik, który doznał wypadku w pracy albo świadkowie tego zdarzenia, powinni niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracodawcę. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenia miejsca zdarzenia i powołania zespołu powypadkowego, który ustali okoliczności związane z wypadkiem.

Jak zgłosić wypadek przy pracy

Pracodawca musi też niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku przy pracy, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeśli może być uznany za wypadek przy pracy.

Śmiertelny wypadek przy pracy zostaje uznawany, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek przy pracy jest kwalifikowany jeśli na skutek wypadku pracownik doznał ciężkiego urazu takiego jak, np. utrata wzorku lub słuchu, uszkodzenia ciała, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, rozstrój zdrowia, trwała choroba psychiczna, trwała lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zniekształcenie lub zeszpecenie ciała. Natomiast za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się taki, któremu uległy co najmniej dwie osoby.

Wypadek przy pracy - protokół

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. To właśnie on sporządza protokół, który jest podstawą do ustalenia świadczeń dla pracownika lub jego rodziny. Protokół musi powstać nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę.

Poszkodowany może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Zatwierdzony dokument pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych szef niezwłocznie dostarcza właściwemu inspektorowi pracy. Na pracodawcy ciąży też obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.

Co zrobić w sytuacji gdy pracodawca uchyla się od sporządzenia dokumentacji wypadkowej?

  - Gdy zakład pracy nie dopełnia tego obowiązku, należy zgłosić sprawę Państwowej Inspekcji Pracy. A jeżeli PIP nie wyegzekwuje protokołu od zakładu pracy, można również wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie do ZUS i po otrzymaniu decyzji odmownej skierować sprawę do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który rozstrzygnie sprawę wyrokiem - mówi Dorota Wielkanowska, ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypadek przy pracy - L4

Pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy, należy się zasiłek chorobowy za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Chorobowe wynosi 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Zasiłek jest wypłacany maksymalnie przez 182 dni, czyli sześć miesięcy. Gdy po tym czasie chory nadal nie jest w stanie podjąć pracy zawodowej, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne, również w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Może je pobierać przez dwanaście miesięcy.

Gdy pracownik po wypadku nie będzie w stanie wrócić do pracy, otrzyma rentę z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast gdy w jego przypadku orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową należy mu się renta szkoleniowa....

czytaj więcej: www.strefabiznesu.pl


autor: Małgorzata Wąsacz

źródło: www.strefabiznesu.pl