Niepełnosprawni

Zasiłek pielęgnacyjny 2021

22 luty 2021

Zasiłek pielęgnacyjny w 2021 r. czeka weryfikacja, która dotyczy wysokości świadczenia. Co to oznacza w praktyce? Ile obecnie wynosi zasiłek?

źródło: fot. Shutterstock, infor.pl

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

O pomoc można ubiegać się składając odpowiedni wniosek:

   w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
    za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 kwota

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 215,84 zł miesięcznie.
Czy wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny w 2021 r.?

W tym momencie nie wiadomo jeszcze czy kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie w tym roku. Ostatnia podwyżka tego świadczenia miała miejsce w 2018 r. Biorąc pod uwagę to, iż kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata, najbliższa taka weryfikacja przypada właśnie na 2021 rok.

W przypadku weryfikacji uwzględnia się wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg taki bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Procedura ustalania kwoty zasiłku została określona w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W procesie tym bierze udział Rada Ministrów i Rada Dialogu Społecznego. Ostatecznego rozstrzygnięcia o zakresie zmian w ramach danej weryfikacji dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Ewentualna nowa wysokość zasiłku pielęgnacyjnego obowiązywałaby od 1 listopada 2021 r.
Zasiłek pielęgnacyjny 2021: czy wlicza się do dochodu?

Zasiłku pielęgnacyjnego nie wliczamy do dochodu rodziny przy przyznawaniu innych świadczeń rodzinnych takich jak przykładowo zasiłek rodzinny. Ma jednak wpływ na dochód dziecka w przypadku świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie bowiem z ustawą o pomocy społecznej dochodem dziecka jest dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.

Warto również pamiętać o tym, iż zasiłek pielęgnacyjny jest zwolniony z PIT.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 dla dziecka

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku.

Od okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zależy czas pobierania zasiłku. Co do zasady zasiłek pielęgnacyjny organ przyznaje na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie zostało wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 dla osoby niepełnosprawnej

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do świadczenia ma również prawo osoba w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 dla seniora

Do zasiłku pielęgnacyjnego mają również prawo osoby powyżej 75. roku życia. Warto jednak pamiętać, iż osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny....

autor: Wioleta Matela Marszałek

źródło: www.infor.pl