Prawo

Praca zdalna nie wyklucza wypadków - jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

08 kwiecień 2021

To, że pracownik został poszkodowany przy wykonywaniu swojej pracy na odległość, również w czasie odbywania kwarantanny, nie zmienia obowiązków, jakie ciążą w tej sytuacji na pracodawcy.

źródło: Adobe Stock, www.rp.pl

Kodeks pracy nie zawiera uregulowań dotyczących pracy zdalnej. Przewiduje jedynie pracę, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telepraca). Jednak telepraca nie znalazła szerokiego zastosowania ze względu na konieczność spełnienia wielu wymogów formalnych (m.in. konieczność zawarcia porozumienia między pracodawcą a zakładową organizacją związkową). Pracodawcy unikali stosowania przepisów o telepracy, wprowadzając pracę zdalną do regulacji wewnątrzzakładowych. W ten sposób stosowali pracę zdalną w praktyce, mimo braku regulacji kodeksowych.

Do szerszego zastosowania praca zdalna weszła dopiero po uchwaleniu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 1842 ze zm.; dalej: specustawa)....


czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Marcin Stanecki

źródło: www.rp.pl